Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 3.7.2012

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Janatková, Lehovcová, Stříž, Marečková

Omluveni: Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

09.10.11    trvá. Dr. Lochman předložil výboru návrh dopisu ČHS, v němž se žádá o úpravu sdílených kódů této odbornosti pro odbornost 813 (nahrazení kódu 96183 kódem 96167 a podmínění provádění kódů 96163(96167) a 96315 na pracovišti odbornosti 813 přítomností laborantky s odborností 818. Výbor s textem dopisu po doplnění navrženém Dr. Králem souhlasí a požádal Dr. Marečkovou, aby zajistila u Doc. Petrů zaslání Doc. Čermákovi, předsedovi ČHS. Doc. Čermák odpověděl a předal dojednání doc. Peckovi se zástupci SLI ČSAKI (zajistí dr. Král a dr. Lochman). Doc. Pecka zatím vyjádření nedodal. Bude urgovat Dr. Král. Jak dr. Král sdělil, jednáni mezi ním a doc. Peckou se mělo uskutečnit v červnu. Zatím neproběhlo.

08.01.12    splněno. Výbor SLI upravené dokumenty připravené Ing. Vincikovou a Mgr. Kutějovou týkající  se validace a verifikace schválil a uložil doc. Andrýsovi, aby je vyvěsil na webové stránky SLI. Změněna v textu bude ještě provedena pouze u formulace .. u certifikovaných komerčně dostupných výrobků poskytuje validační data výrobce….

02.03.12    splněno viz 01.06.12

03.03.12    splněno. Žádosti Dr. Ondrejkové o zařazení mezi auditory ČIA a NASKL byly schváleny výborem ČSAKI zaslány na tyto instituce. Zajistil Dr. Král.

05.03.12  splněno. Doc. Andrýs přednesl návrh, aby v cyklech SEKK organizovaných SLI, mohl být v daném kontrolním vzorku stanoven nebo detekován analyt několika metodami. Tento návrh výbor přivítal a byl projednán a doporučen na schůzce supervizorů SEKK 6.6.2012 v Pardubicích.

01.04.12    trvá. Doc. Andrýs a Dr. Lochman jsou výborem SLI pověření, aby vznesli na příštím zasedání RAKL dotaz, jak bude řešena možnost zařazení VŠ-nelékařů do platové třídy 14 a náplň této třídy. Dr. Král navrhl formulaci příslušného bodu vyhlášky pro tuto třídu.

04.04.12    splněno. Doc. Petrů obdržel odpověď z MZd na dopis týkající se obavy se zařazováním POCT kódů a konkrétně CRP mezi standardní výkony Seznamu výkonů nelaboratorními odbornostmi bez vědomí mateřských odborností, které mají příslušné analyty nebo postupy v gesci.   

01.07.12    Doc. Andrýs zaplatil na jeden rok doménu www.sli-csaki.cz, ze které zajistí prolink na web csaki.

02.07.12    Dr. Janatková zaslala výboru SLI aktuální seznam kódů daných ke sdílení odborností 813. Tento seznam bude doplněn ještě o sdílení uvedená v kultivovaném Seznamu. Kromě toho ing. Stiborová připraví seznam pro naši OS zajínavých výkkonů, které jsou nám sdíleny odbornostmi 801, 802, 815 a 818. Poté se k těmto seznamům vyjádří výbor SLI korespondenčně.

03.07.12    přístup do „kultivovaného“ seznamu: mailová adresa doc. Andrýse, heslo:214863. Doc. Andrýs důrazně upozornil, že je možno jen prohlížet!!!!

04.07.12    Doc. Andrýs informoval výbor o pokračování prací na kultivaci Seznamu výkonů výsledky PS2 ze dne 21.6.2012: paušály kalkulovány bez DPH a o DPH budou průběžně navyšovány, PS požadovala dodání návrhu na změnu omezení frekvencí (OF), materiál byl připraven a po požadovaném navýšení bude odeslán na PS, byla požadována revize sdílení – naše OS požaduje projednání těchto kroků s ostatními odbornostmi, bez projednání nebudou žádné změny prováděny, na PS byla diskutována výše minutové sazby režie, současný stav byl označen za nevyhovující, bude snad řešeno centrálně, naše OS podala informaci o námi vypočtených hodnotách minutových režií – cca 4 Kč/min., sporné body a doplněné údaje budou projednány v dalším termínu PS 12.7.2012. Zúčastní se Doc. Andrýs.

05.07.12    Dr. Lochman připraví urychleně návrh reakce SLI na nově připravovaný zákon o podmínkách vzdělávání a uznávaní způsobilosti k výkonu povolání a s ním souvisejícím úpravám ve vyhlášce č.5502011 Sb. a katalogu prací a rozešle text do mailové konference výboru SLI k připomínkování.

06.07.12    Dr. Lochman požádal o vyvěšení „Postupu pro vyšetřování ANCA“, který vyšel jako metodické doporučení SLI v Alergii č.2 na web SLI v české i anglické verzi. Jazykovou korekci anglické verze zajistí Dr. Marečková.

07.07.12    Výbor SLI pozve na své příští jednání předsedkyni sekce laborantů AKI, O. Jůzovou, aby s ní projednal systém vzdělávání SZP v oboru a jejich začleňování do systému imunologických laboratoří v systému připravovaného zákona o podmínkách vzdělávání a uznávaní způsobilosti k výkonu povolání

08.07.12    Prof. Stříž informoval, že IPVZ je akreditován pro teoretické vzdělávání v oboru AKI od 1.7.2012

09.07.12    Příští schůze výboru SLI bude 12.9. ve 13:00 na ÚIM, Karlovo nám. 32.

zapsal: Dr. Lochman