Zápis ze zasedání supervizorů SEKK pro odbornost 813 s výborem SLI ČSAKI ze 30.1.2016

Přítomni:

SLI ČSAKI a supervizoři SEKK (bez titulů): Andrýs, Drahošová, Hinďoš, Král, Lochmanová, Maisnar,Marečková, Martínek, Pohořská, Půtová, Říhová, Stiborová, Stříž

Omluveni: Vávrová, Malířová, Lysák, Vencovský, Vokurková (připomínky a vysvětlení podala 29.1.2016)

Pozn. Do zápisu byly přidány i výsledky a závěry z jednání supervizorů SEKK ze dne 27.5. 2015 v Pardubicích.

 1. AIH (Autoimunitní hepatopatie):

Pilotní studie ANA/ANCA bude v cyklu ponechána jako nehodnocená součást cyklu. Zpřesňující instrukce pro účastníky (formulované supervizory) budou v průvodním listu. Dr. Martínek slíbil zjednodušení formuláře pro zadávání výsledků. Konsenzus účastníků je v pilotní studii nepoužitelný, proto expertní pracoviště zachovat. Pokud by nebylo dosaženo konsenzu expertů, pak při určení cílových hodnot použít výsledky pracoviště připravujícího vzorky (Zdravotní ústav Ostrava).

 1. AIM (Autoimunita):

Zavést u titrů možnost uvádět pro negativní vzorky i „titr 0“ ve smyslu „neměřitelný titr“ (nyní účastníci uvádějí titr základního ředění).

ANCA – zavést dva principy měření:

· Fluorescenční metody (etanol)

· Fluorescenční metody (formalín)

Formalín ponechat jako povinnou součást cyklu. Návrh na zařazení ANF do cyklu ANCA byl zamítnut.

 1. APLA (Antifosfolipidové protilátky):

Supervizorka připraví číselník principů měření (podle koncovky). Zvážit zavedení dalších antigenů. Připravit pilotní studii bez hodnocení.

 1. AT (Autoprotilátky u tyreopatií):

Projednat s UKBD FN Hradec Králové organizaci přípravy vzorků a smluvně ji podložit. Dr. Drahošová zůstává supervizorem, vzorky sbírá UKBD FN HK. Smluvně ošetřeno.

 1. CD34  (Stanovení populace buněk CD34+):

V programu jsou 2 stejně pojmenované zkoušky (CD 34+), které se liší jen jednotkou. Přejmenovat na CD 34+ (relativní počet) a CD 34+ (absolutní počet).

 1. GP  (Gamapatie) prof. Maisnar a dr. Říhová :

AV určovat konsenzuálně podle obvyklých pravidel, podle toho upravit Certifikaci 2016. Vzorky posílat přímo. Moč zůstává jako povinná součást cyklu (pokud je v daném termínu zařazena). Dr. Říhová připraví materiál ke standardizaci vyšetření myelomových buněk cytometricky.

 1. IDDM (Autoimunitní diabetes 1. typu):

Příprava vzorků bude pokračovat ve ZÚ Ostrava. Mgr. Labíková bude v roce 2016 v zácviku (nebude uváděna jako supervizor), aby mohla případně převzít supervizorství po Dr. Lochmanovi (SEKK ověří, zda Mgr. Labíková splňuje formální požadavky kladené na supervizory EHK). Autoprotilátky proti zinkovému transportéru zatím nebudou zařazeny do cyklu.

 1. IFT (Imunofenotypizace):

Vztažnou hodnotu HLA-B27 konfirmovat PCR. Výsledky uvádět jako dosud (Negativní, Neprůkazný výsledek (hraniční), Pozitivní). Při hodnocení výsledků budou neprůkazné výsledky akceptovány v případě, že vztažná hodnota bude „pozitivní“. Dotaz na lyzační činidlo vypustit. Široce diskutován problém s „telefonickými poradami“ účastníků (netýká se pouze cyklů IFT). Bude učiněn pokus s kódováním vzorků. Supervizoři proberou tuto věc se SEKKem. V cyklu IFT bude cílová hodnota určována dle expertních pracovišť, které budou vybrány až po stop termínu.

 1. IGIT (Imunopatologie GIT):

Beze změn. V cyklu IGIT2/15 vložit dotaz na zájem o EHK na zkoušku anti-transglutamináza IgG. V případě zájmu by tato zkouška byla v samostatném vzorku. Vzorek na anti-transglutaminázu IgG bude zařazen v jarním nebo podzimním cyklu 2016 dle technických možností.

 1. RF (Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy):

RF screening sloučit všechny tři řádky do jedné zkoušky, účastník bude uvádět princip měření. Kvantita jen jako index pozitivity, i nadále bez vlivu na úspěšnost. Parametr anti-MCV bude v roce 2016 přidán do cyklu RF.

 1. TIE (Stanovení celkového IgE):

V cyklu TIE2/15 v jednom ze vzorků provést pilotní studii na ECP (eozinofilní kationický protein). Pilotní studie proběhla s technickými potížemi. Bude zopakována v jarním termínu a na základě výsledků bude definitivně rozhodnuto o pokračování nebo zastavení.

 1. Pilotní studie na kalprotektin

Výsledek dotazníkové akce byl prezentován (odpovědělo 22 respondentů). Realizovat pilotní studii (pravděpodobně v září), supervize + příprava vzorků: Ing. Miroslav Hinďoš, ÚLBLD VFN, laboratoř Klinická imunologie a alergologie. Pilotní studie realizována. Technické potíže s příparvou vzorku: nativní/eluát. Cyklus bude pokračovat a bude zařazen do programu EHK.

 1. ASLO

Pilotní studie (imunochemické metody) provést na podzim 2015, supervize + příprava vzorků: Dr. Král, Ing. Stiborová, ZÚ Ústí n. L. Piloptní studie proběhla úspěšně (140 účastníků). Bude pokračováno a tento parametr bude zařazen do programu EHK. Pravděpodobně bude nutné rozdělit hodnocení na dvě skupiny dle použitého antigenu.

Dne 30.ledna 2016                                                          zapsal: Ctirad Andrýs