Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 30.3.2016

Přítomni (bez titulů): A. Lochmanová, V. Král, C. Andrýs, M. Hinďoš, O. Šipka, I. Stříž

Omluveni (bez titulů): M. Průcha

Kontrola zápisu z poslední schůze:

3.9.2015 Trvá. Projednány problémy související s vykazováním výkonu 91197 (stanovení cytokinu ELISA) – navzdory neomezené frekvenci uvedené ve SZV je ze strany pojišťoven omezení používáno (nejednotně) .

Dr. Král sestaví a odešle náměstkovi VZP dopis s dotazem na vyjasnění problému.

2.12.2015 Trvá. Projednány odpovědi na žádost SLI o započetí jednání o sdílení výkonů (odeslané 10.9.2015). Stav ke 2.12.2015:

odbornost 818: Odbornost se negativně vyjádřila ke sdílení pětipopulačního KO (výkon 96167), souhlasila se zrušením sdílení u výkonů 91125 a 91433 (inhibitor C1 esterázy RID a metabolická aktivita leukocytů chemiluminiscenčním testem). Náš návrh na omezení výkonu 91439 (fenotypizace průtokovou cytometrií) se hematologické společnosti jeví jako komplikovaný a v praxi těžko použitelný. Z tohoto důvodu trvají na ponechání sdílení bez omezení (i když uznávají snahu o omezení zneužívání tohoto výkonu).

odbornost 816: Dala souhlasné stanovisko k žádosti o doplnění výkonů sdílených pro odbornost 813 o výkon 94127 (elektroforéza nukleových kyselin v polyakrylamidu).

odbornost 801: Zaslala návrh na započetí jednání dle odeslaných požadavků (801 požaduje ke sdílení celkové IgE; 813 navrhuje zrušit sdílení u 91116 (IgG4 RID), 91125 (inhibitor C1 esterázy RID), 91135 (IgD), 91165 (lysozym turbidimetricky), 91191 (sekreční IgA ELISA), 91493 (imunoanalytické stanovení PL proti spec. antigenům jaterní tkáně).

odbornost 802:Dosud bez reakce

V reakci na doposud obdržené odpovědi sestaví Dr. Král a prof. Stříž dopis pro RAKL/PS skupinu pro sdílení výkonů při RAKL se žádostí o upřesnění filosofie sdílení výkonů ve smyslu stanovení základních nesdílených výkonů každé odbornosti a dalších výkonů (obecně používaných nebo styčných), které budou určeny ke sdílení.

5.12.2015 Trvá. Projednán dopis MUDr. Salcman Kučerové z VZP s dotazem ohledně odůvodněnosti indikace a tím i oprávněnosti a účelnosti úhrad u konkrétních zdravotních výkonů (izolace T a B lymfocytů Dynabeads + statim; určování HLA antigenů I. (+statim) a II. třídy; isoelektrická fokusace HLA I. třídy; imunofenotypizace průtokovou cytometrií).

Záležitost bude projednána na VZP v průběhu prosince (Dr. Král).

Prosincové jednání neproběhlo, čeká se na další termín.

1.1.2016 Splněno. V souvislosti s problematikou evidence spotřebního materiálu a ověřování diagnostik před analýzou pacientských vzorků – ve vztahu k posuzování při auditech – připraví Mgr. Šipka návrh stanoviska SLI.

3.1.2016 Splněno. Reakci na e-mail doc. Jirsy, který byl SLI přeposlán 21.1.2116 prof. Rackem, v souvislosti s úpravami vzdělávacího programu pro nelékaře (konkrétně se jedná o měsíční stáž na pracovišti nukleární medicíny v rámci základního kmene) připraví prof. Stříž.

4.1.2016Splněno. Diskutovány další možné úpravy vzdělávacího programu pro nelékaře – odbornost 813 bude usilovat o oborově vyváženější výuku.

Se souhlasem byly přijaty i navržené změny v logbooku – odstranění pojmu „samostatné provedení“, vyřazení výkonů či metodik, které se v současnosti používají okrajově nebo vůbec, sloučení podobných položek, atd. – podle změn by byla následně upravena náplň dvouměsíční stáže na pracovištích odb. 813

Předpokládaný termín pro kompletaci navrhovaných změn je polovina roku 2016 (platnost akreditace výuky na IPVZ je do 30.6.2017).

Upravená verze popisu povinností pro dvouměsíční stáž na pracovištích odb. 813 pro logbook byla výborem odsouhlasena na jednání dne 30.3.2016 (příloha 1 zápisu).

7.1.2016 Trvá. V souvislosti s bodem 9. zápisu z 55. jednání RAKL ze dne 30.11.2015 týkajícího se problematiky provádění interní kontroly kvality připraví Ing. Hinďoš a Mgr. Šipka návrh doporučení pro IQA v oboru 813. Výchozím bodem budou metody obsažené v definici imunologické laboratoře.

Zápis z jednání ze dne 30.3.2016

1.3.2016 Ing. Hinďoš podal zprávu z jednání komise pro sdílené výkony při RAKL a jednání RAKL ze dne 14.3.2016 (příloha č. 2 – zápis z jednání RAKL).

2.3.2016 V návaznosti na 1.1.2016 bylo výborem schváleno stanovisko k problematice evidence spotřebního materiálu dle ČSN ISO 15189.

3.3.2016 Výbor SLI delegoval Dr. Lochamnovou do komise pro přezkoušení VŠ pracovníků s neplatnou/prošlou registrací.

4.3.2016 V návaznosti na bod 4.1.2016 zápisu byly projednány a schváleny změny v popisu povinností pro stáž na pracovištích odb. 813 v rámci základního kmene (příloha 1 zápisu).

5.3.2016 Projednány Doporučené vyšetřovací postupy pro diagnostiku imunologických příčin poruch plodnosti zaslané k vyjádření Pracovní skupinou pro reprodukční imunologii ČSAKI (11.3.2016).

Výbor pověřil Ing. Hinďoše přípravou návrhu odpovědi.

Zapsáno dne 30.3.2016

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

Zapsal: Hinďoš