Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 30.5.2012

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Janatková, Lehovcová, Stříž, Skokanová, Marečková

Kontrola zápisu z poslední schůze:

09.10.11    trvá. Dr. Lochman předložil výboru návrh dopisu ČHS, v němž se žádá o úpravu sdílených kódů této odbornosti pro odbornost 813 (nahrazení kódu 96183 kódem 96167 a podmínění provádění kódů 96163(96167) a 96315 na pracovišti odbornosti 813 přítomností laborantky s odborností 818. Výbor s textem dopisu po doplnění navrženém Dr. Králem souhlasí a požádal Dr. Marečkovou, aby zajistila u Doc. Petrů zaslání Doc. Čermákovi, předsedovi ČHS. Doc. Čermák odpověděl a předal dojednání doc. Peckovi se zástupci SLI ČSAKI (zajistí dr. Král a dr. Lochman). Doc. Pecka zatím vyjádření nedodal. Bude urgovat Dr. Král. Jak dr. Král sdělil, jednáni s doc. Peckou by s mělo uskutečnit v červnu.

08.01.12    trvá. Ing. Vinciková a Mgr. Kutějová připravily návrh definitivní podoby materiálu SLI týkajícího  se validace a verifikace (dle podkladů projednaných opakovaně ve výboru SLI) a zaslaly k revizi a ke schválení výboru SLI 21.1.2011. Členové výboru projednají korespondenčně. Aktuální text zašle do konference výboru SLI doc. Andrýs.

01.03.12    splněno. Dr Skokanová rozeslala po předchozích připomínkách zpracovaný materiál k dotazům ČIA (viz minulé zápisy jednání výboru SLI, především zápis z lednového jednání u Kýnosů - např. stanovisko k činnosti  callcenter, účasti v EHK, atd). k připomínkování výboru SLI.  Připomínkovaný materiál dostal k dispozici Dr. Král pro jednání Odborné komise pro zdravotnické laboratoře ČIA.

02.03.12    trvá. Doc. Andrýs zajistí nprolink z webových stránek ČSAKI na nové stránky SLI a vyvěšení aktuálních doporučení k validaci a verifikaci metod garantovaných OS 813 na webových stránkách SLI (viz bod 08.01.12).

03.03.12  trvá. Výbor SLI projednal žádosti Dr. Ondrejkové o zařazení mezi auditory ČIA a NASKL. Obě žádosti doporučil a postoupil k doporučení výboru ČSAKI. Zajišťuje Dr. Král.

04.03.12  splněno. Prof. Stříž zformuluje stanovisko SLI ČSAKI k personální vyhlášce (vyhl. č.99/2012 Sb.), které bude odesláno na MZČR. Výbor SLI má k této vyhlášce zásadní připomínky. V tomto smyslu odpoví také Dr. Lochman na otázky, které mu zaslala mailově Dr. Ondrejková dne 16.4.2012.

05.03.12  splněno. Doc. Andrýs přednesl návrh, aby v cyklech SEKK organizovaných SLI, mohl být v daném kontrolním vzorku stanoven nebo detekován analyt několika metodami. Tento návrh výbor přivítal a bude projednán na schůzce supervizorů SEKK 6.6.2012 v Pardubicích.

06.03.12    splněno. Doc. Andrýs informoval, že po jednání s prof. Paličkou bude zatím i v příštím roce zajišťovat supervizi kontrolního cyklu gamapatie prof. Tichý. Výbor projednal několik možností, jak zajistit tento cyklus v budoucnosti. Doc. Andrýs zváží reálnost tohoto návrhu. Ing. Budina požádal, aby byla tato otázka projednána na setkání supervizorů v Pardubicích. Řeší doc. Andrýs.

01.04.12    Doc. Andrýs a Dr. Lochman jsou výborem SLI pověření, aby vznesli na příštím zasedání RAKL dotaz, jak bude řešena možnost zařazení VŠ-nelékařů do platové třídy 14 a náplň této třídy.

02.04.12    Sdílení kódů bude řešeno až v souvislosti s další etapou „kultivace“ Seznamu výkonů. Dr. Janatková výboru SLI k revizi žádný seznam zatím nezaslala (bod 08.01.11). Dr. Janatková připraví pro diskusi ve výboru SLI seznam sdílených kódů podle aktuální verze „kultivovaného“ Seznamu.

03.04.12    Doc. Andrýs informoval o aktuálním stavu prací na „kultivaci“ Seznamu výkonů. Výbor SLI je průběžně seznamován s materiály naší OS připravovanými k této problematice a členové výboru je mají možnost komentovat.

04.04.12    Výbor SLI připravil text dopisu adresovanému Dr. P.Pokornému, který za ČSAKI zašle na MZd doc. Petrů, v němž vyjadřuje obavy se zařazováním POCT kódů a konkrétně CRP mezi standardní výkony Seznamu výkonů nelaboratorními odbornostmi bez vědomí mateřských odborností, které mají příslušné analyty nebo postupy v gesci. Tento přístup může a podle výsledků EHK u stanovování CRP také vede ke snížení kvality POCT stanovení a v konečném důsledku může vést i poškození pacienta. 

05.04.12    Příští schůze výboru SLI se koná 3.7.2012 ve 13:00, Karlovo nám. 32..

zapsal: Dr. Lochman