Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 5. 10. 2011

Přítomni (bez titulů): Marečková, Andrýs, Král, Lochman, Stříž, Janatková, Lehovcová, Skokanová

Omluveni: Kopecký

Kontrola zápisu z poslední schůze:

03.01.11 trvá. Prof. Stříž informoval o stavu PGV nelékařů, kdy v dubnu 2011 budou ukončeny základní moduly společného základu, a ve druhém pololetí bude muset naše OS zajistit povinný metodologický kurz z laboratorní imunologie. Zodpovídají prof. Stříž a Dr. Král.

08.01.11 trvá. Dr. Janatková informovala o jednání pracovní skupiny RAKL pro Sdílené kódy ze dne 8.11.2010 v HK. Výbor prodiskutoval potřebné úpravy Seznamu sdílených kódů týkající se naší OS a pověřil Dr. Janatkovou, aby připravila seznam návrhů úprav pro příští jednání výboru SLI a pracovní skupiny RAKL.

05.02.11 splněno. Doc. Andrýs a Dr. Lochman byli požádáni, aby na příštím zasedání RAKL vznesli požadavek, aby OS byly prostřednictvím RAKL informovány o aktivitách MZd, které se jich přímo dotýkají, např. o úpravách Seznamu výkonů. Jaký smysl má registr, když registrace není povinná? – odpověď RAKL viz bod 7 zápisu RAKL č.38 z 20.6.2011

01.05.11 splněno. Dr. Andrýs zpracoval novou verzi dokumentu Validace a verifikace pro obor AKI. Je přílohou tohoto zápisu a bude vyvěšen na webových stránkách SLI. Zodpovídá Doc. Andrýs

02.05.11 splněno. Dr. Andrýs referoval o situaci, která vznikla při hodnocení jarního cyklu RF (SEKK), kdy se na něj obrátil ing. Budina s dotazem, jak postupovat v případě

nedosažení konsensu ve výsledcích. Výbor konstatoval, že není možné akceptovat stanovisko supervizora cyklu, že vzhledem k tomu, že vzorek byl získán od „zdravé“ osoby, musí být v daném analytu negativní.

04.05.11 splněno. Na výbor se obrátila prim. Skačaniová s problémem personálního zajištění odb. 813 v rámci Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie Nemocnice Jihlava. Výbor SLI trvá na požadavku stanoveném v nepodkročitelných minimech odb. 813 – Odborný garant pro odb. 813 s úvazkem 1,0. Odpověděla dr. Marečková

01.10.11 Dr. Lochman předložil výboru návrh na doporučení pro diagnostiku ANCA. Výbor s tímto doporučením souhlasí a doporučuje je zveřejnit v časopise Alergie a na webových stránkách SLI a SEKK.

02.10.11 MZd požádalo znovu, již potřetí, o připomínky k přístrojové vyhlášce za obor AKI. Připomínky byly odeslány 18.8.2011 doc. Petrů na MZd

03.10.11 Výbor SLI se znovu zabýval potřebou zařadit do katalogu prací tř.14 také pro VŠ JOP. Dr. Janatková získá takovýto návrh od zástupce SKB, rozešle tento jejich návrh členům výboru SLI, ti jej budou připomínkovat a konečnou verzi návrhu SLI zašle Dr. Marečková do 31.10.2011 Dr. Gotzmannové, presidentce KVVOPZ.

04.10.11 Výbor SLI se zabýval dotazem presidentky KVVOPZ, která požádala jednotlivé laboratorní odborné společnosti o jejich názor na možnost zařazení nelékařských profesí jednotlivých laboratorních oborů ve zdravotnictví pod nově formovanou Komoru nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Výbor SLI nesouhlasí se zařazením laboratorních pracovníků nelékařů v oboru 813 do nově vznikající komory a nedoporučuje to ani ostatním laboratorním oborům. Obává se, že vzhledem k velkému počtu sester v této Komoře a jejich zcela rozdílné problematice a zájmům by takovéto začlenění bylo buď nefunkční, nebo laboratorní pracovníky spíše poškozovalo. Vzhledem k závažnosti problému zorganizuje v rámci ČSAKI Dr. Marečková referendum a jeho výsledky nahlásí do 31.10 2011 Dr. Gotzmannové, presidentce KVVOPZ, která na SLI ČSAKI dotaz vznesla.

05.10.11 Na výbor SLI se obrátila biochemická laboratoř polikliniky ve Zruči nad Sázavou s žádosti o podporu při ponechání výjimky ze sdílení pro stanovení celkového IgE (výkon 91189)

06.10.11 Dr. Král předložil přítomným členům výboru petici požadující zachování ZÚ v Ústí nad Labem. Všichni přítomní členové výboru s textem petice souhlasili a konstatovali, že důvody uváděné v petici pro zachování ZÚ v Ústí nad Labem jsou racionální. Naopak jim nejsou známy konkrétní důvody a argumenty, proč má být ZÚ v Ústí nad Labem zařazen pod nově vytvářený sdružený ZÚ Praha a jaký to bude mít přínos.

07.10.11 Výbor SLI souhlasil s těmito pracovníky, kteří byli navrženi jako členové týmu, který bude podvedením Doc. Andrýse pracovat na “kultivaci“ Seznamu výkonů za odbornost 813: Hinďoš, Šťouračová, Martinek, Havranová, Šmerková, Drahošová, Rozprimová, Stiborová, Pohořská, Holubková, Gorčíková, Šutová, Heřmanová, Slavčev, Mrázek, Hasová. Konečný výběr pracovníků si z tohoto seznamu provede Doc. Andrýs. Další postup bude stanoven po zasedání výboru RAKL dne 10.10.2011.

08.10.11 Na dotaz Dr. Lochmana o možnosti dělení úvazku garanta odbornosti 813, který je v nepodkročitelných minimech 1,0, přijal výbor usnesení, že úvazek lze rozložit do dvou částí, z nichž žádná nesmí být menší než 0.2. Takto budou doplněna i nepodkročitelná minima na webových stránkách SLI a bude informován ČIA a NASKL. Zajistí Doc. Andrýs a dr. Král.

09.10.11 Dr. Lochman předložil výboru návrh dopisu ČHS, v němž se žádá o úpravu sdílených kódů této odbornosti pro odbornost 813 (nahrazení kódu 96183 kódem 96167 a podmínění provádění kódů 96163(96167) a 96315 na pracovišti odbornosti 813 přítomností laborantky s odborností 818. Výbor s textem dopisu po doplnění navrženém Dr. Králem souhlasí a požádal Dr. Marečkovou, aby zajistila u Doc. Petrů jeho zaslání Doc. Čermákovi, předsedovi ČHS.

Příští schůze výboru se koná dne 7.12. 2011 v 13,30 hodin na poliklinice VFN

zapsal: Dr. Lochman