Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 5. 5. 2011

Přítomni (bez titulů): Marečková, Andrýs, Král, Lochman, Stříž, Janatková, Lehovcová

Omluveni: Kopecký, Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

06.09.10 trvá. Dr. Král zajistí vypracování nových kalkulačních listů pro volné lehké řetězce.

03.01.11 trvá. Prof. Stříž informoval o stavu PGV nelékařů, kdy v dubnu 2011 budou ukončeny základní moduly společného základu, a ve druhém pololetí bude muset naše OS zajistit povinný metodologický kurz z laboratorní imunologie. Zodpovídají prof. Stříž a Dr. Král.

08.01.11 trvá. Dr. Janatková informovala o jednání pracovní skupiny RAKL pro Sdílené kódy ze dne 8.11.2010 v HK. Výbor prodiskutoval potřebné úpravy Seznamu sdílených kódů týkající se naší OS a pověřil Dr. Janatkovou, aby připravila seznam návrhů úprav pro příští jednání výboru SLI a pracovní skupiny RAKL.

10.01.11 trvá. Dr. Král provedl kontrolu návrhů RL zaslaných dr.Andrýsem. Na MZ lze zaslat 4 návrhy: návrh na zrušení výkonu 91195, návrh na úpravu výkonu 91485 a oba výkony „HLA laboratoře“. Návrhy NRL, které sice prošly PS2 v r. 2007, neodpovídají současným požadavkům MZ, nutno doplnit v oddíle VII body b) až d) – tryptáza, TCC, neurodegenerativní markery. Pokud se nepodařilo zjistit údaje o úhradách příslušných výkonů v zahraničí, budou kalkulační listy předloženy bez těchto údajů. Dr. Marečková podá tyto kalkulační listy na MZd, navrhované výkony pro HLA laboratoře je potřeba upravit dle požadavků MZd odpovídá dr. Stříž

01.02.11 Výbor SLI projednal dokument Stanoviska výboru SLI ČSAKI k problematice posuzování dle ISO 15189 a 17025 vypracovaný Dr. Skokanovou a Ing. Holubkovou jako zápis z jednání výboru a posuzovatelů odb. 813 konaného v Krňovicích ve dnech 18. – 19. 1. 2011. Připomínky jednotlivých členů výboru byly zapracovány a dokument bude Dr. Marečkovou zaslán ČIA a RAKL vyvěšen na webových stránkách SLI (zpracuje a zodpovídá Dr. Andrýs) .

04.02.11 Definitivní návrh úpravy přístrojové vyhlášky z června 2010 pro obor alergologie a klinická imunologie (laboratoř) předá Dr. Marečková dne 9. 3. Doc. Petrů, který ji zašle na MZd se žádostí, abychom o připomínkování vyhlášek byli jako OS informováni - splněno

05.02.11 Doc. Andrýs a Dr. Lochman byli požádáni, aby na příštím zasedání RAKL vznesli požadavek, aby OS byly prostřednictvím RAKL informovány o aktivitách MZd, které se jich přímo dotýkají, např. o úpravách Seznamu výkonů. Jaký smysl má registr, když registrace není povinná? - splněno???????

01.03.11 Dr. Andrýs zpracuje novou verzi dokumentu Validace a verifikace.

02.03.11 Dr. Andrýs referoval o situaci, která vznikla při hodnocení jarního cyklu RF (SEKK), kdy se na něj obrátil ing. Budina s dotazem, jak postupovat v případě nedosažení konsensu ve výsledcích. Vzhledem k tomu, že ke stejné situaci může dojít i v jiných cyklech, je nutné celou problematiku projednat na setkání supervizorů v Pardubicích v červnu 2011.

03.03.11 Proběhlo jednání vědecké rady SEKK s.r.o. Referovali dr. Král a dr. Andrýs……..

04.03.11 Na výbor se obrátila prim. Skačaniová s problémem personálního zajištění odb. 813 v rámci Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie Nemocnice Jihlava. Výbor SLI trvá na požadavku stanoveném v nepodkročitelných minimech odb. 813 – Odborný garant pro odb. 813 s úvazkem 1,0. Odpoví dr. Marečková

05.03.11 Na výbor SLI se také obrátila prim. Kodetová (Ústav patologie a molekulární medicíny) s žádosti o souhlas s prováděním výkonu 91439 (cytometrie).Vzhledem k tomu, že výkony provádí pracovník s atestací odb. 813, není, dle názoru výboru, žádné povolení potřeba. Probíhá mailová korespondence, v případě jiných problémů tohoto pracoviště bude tento bod znovu projednán. Odpovídá dr. Marečková

06.03.11 prof. Stříž informoval o plánovaném snížení počtu kurzů v základním laboratorním kmenu

 

Příští schůze výboru se koná dne 3. 6. 2011 ve 12:00 hod. v Pardubicích, hotel Harmony.

zapsal: Dr. Lochman