Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 6.11.2013

Přítomni (bez titulů): Král, Marečková, Lehovcová, Lochman, Stříž, Janatková, Skokanová
Omluveni: Andrýs

Kontrola zápisu z poslední schůze:

02.09.13   splněno. Dr. Lochman připravil dopis pro ředitele ČIA a rozeslal členům výboru k revizi s dotazem, jak je to s udělením akreditace pro laboratoř odbornosti 813 hematologickému oddělení NsP v Karviné IV Ráj, která podle informací, které výbor SLI ČSAKI má, nesplňuje personální minima požadovaná OS. Je připraven k odeslání u předsedkyně SLI.

06.09.13     splněno. Doc. Andrýs vyvěsil na webové stránky SLI-CSAKI schválené zápisy ze schůzí výboru SLI z letošního roku. Definice imunologické laboratoře byla diskutována na sjezdu na Korfu a dr. Král pošle výboru připomínky k zapracování a finalizování tohoto dokumentu. Poté Andrýs zajistí vyvěšení na webu SLI. Dr. Král zatím připomínky nezaslal.

01.10.13     splněno. Výbor SLI odsouhlasil seznam supervizorů SEKK za OS 813, který mu zaslal ke schválení ing. Budina. Po schválení výborem ČSAKI byl zaslán takto schválený seznam zpět ing. Budinovi.

03.10.13     splněno. Dr. Lochman v pátek 4.10. rozeslal členům výboru SLI návrh nové úhradové vyhlášky, jejíž součástí je nový Seznamu výkonů, který doslala k připomínkování ČLS JEP, ale nerozeslala jej OS. Tento návrh s žádostí o připomínkování doslal předseda ČSAKI,doc. Petrů, až 10. 10. Členové výboru SLI nenašli zatím v pasáži týkající se výkonů OS žádné zásadní věci k připomínkování. Vyhlášku je možno připomínkovat do 16. 10. 2013. Členové výboru SLI byli vyzváni, aby návrh vyhlášky znovu pečlivě prošli a zaslali Doc. Andrýsovi své případné dodatečné připomínky do 14. 10. Doc. Andrýs nedostal žádné připomínky a odeslal zprávu za naši OS bez připomínek.

06.10.13.    splněno. Dr. Lochman s Dr. Andrýsem projednají na zasedání RAKL 14. 10. problematiku sdílených kódů jejichž nositeli výkonů jsou v mateřské i sdílející odbornosti jiné kategorie pracovníků  např. (J2 813, L2 802 u OS 813 a 802). Doc. Andrýs požádá mikrobiology, aby nám své vyjádření dali písemně.

01.11.13     Na dopis prof. Ulčové-Galové týkající se akreditace její laboratoře odpoví Dr. Marečková s tím, že v jejím dopise nejsou zmíněny skutečnosti, které by měl řešit výbor SLI ČSAKI i s patřičným vysvětlením.

02.11.13     Dr. Král připraví podklady a zašle je k diskusi výboru SLI se stanoviskem SLI ČSAKI k podmínkám akreditace metod na stanovení sp.IgE. Toto stanovisko bude vyvěšeno na webu SLI.

03.11.13     Reálnost návrhů  termínů pro konání výjezdního zasedání výboru SLI 17.1.-19.1.2014 nebo 24.-26.1.2014 v pensionu „U Kýnosů“ ověří Dr. Král. Zasedání se zúčastní se starý + nový výbor SLI, supervizoři SLI a pozvaní hosté.

04.19.13     Příští schůze výboru SLI se uskuteční 11. 12. 2013 ve 14:00 na ÚIM, Karlovo nám. 32

Zapsal: Dr. Lochman