Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 7. 11. 2007

Přítomni (bez titulů): Král, Lochman, Marečková, Skokanová, Honzová

Omluveni: Andrýs, Kopecký

Kontrola zápisu z poslední schůze

03.04.07 trvá. Dr. Andrýs byl požádán, aby kontaktoval některého z členů „myelomové“ skupiny, zda by nevypracoval guideline obsahující indikační omezení pro stanovení volných řetězců Ig. Dr. Andrýs a ing. Holubková připraví návrh kalkulačního listu (kalkulačních listů) pro toto stanovení. Termín 30.11.2007.

06.05.07 trvá. Dr. Král připraví změnu textu k výkonu 91487 pro DŘ (detekce autoprotilátek metodou IIF) – omezení frekvence a zašle dr. Andrýsovi. Termín: 30.11.2007

02.10.07 splněno. Dr. Lochman zaslal 5.11.2007 dr. Andrýsovi , dr. Královi a doc. Šafarčíkovi kompletní podklady s návrhy na změny v kalkulačních listech pro dg autoprotilátek u DM 1.typu (IAA, anti-GAD, anti-IA2, ICA).

04.10.07 trvá. Výbor SLI se zabýval definicí specializovaného pracoviště v kalkulačních listech. Pro praxi je nutno rozlišit laboratoře provádějící výkony odbornosti 813 a „specializované pracoviště odbornosti 813“. Obě pracoviště musí splňovat nepodkročitelná minima OS pro odbornost 813, „specializované pracoviště 813“ současně i „definici laboratoře 813“. V tomto smyslu je nutno provést a zajistit potřebné změny v Seznamu výkonů. Dr.Král zjistí u dr. Šustkové reálnost a optimální způsob provedení.

07.10.07 trvá. Dr. Král rozeslal členům výboru dopis Karlovarského imunologického centra, ve kterém se žádá, aby bylo ověřeno, zda Sanglab klinická laboratoř s.r.o. splňuje skutečnosti, které uvádí a rozesílá ve svých propagačních materiálech. Z dostupných podkladů vyplývá, že uvedené ZZ nesplňuje podmínky garance pro odbornost 813.Vzhledem k tomu, že se jedná o laboratoř akreditovanou ČIA, bylo rozhodnuto informovat ČIA o této skutečnosti (Marečková, Král). V této souvislosti se na dr. Krále obrátila dr. Škábová (údajně jménem OS ČLK). Dr. Král jí doporučil, aby v této záležitosti jednala dále s dr. Křístkem a předsedou OS ČLK dr. Štálem a o výsledcích jednání informovala ČLK a naši OS.

08.10.07 trvá. V návaznosti na bod 08.10.07 se výbor SLI zabýval problematikou obsahu žádanek o laboratorní vyšetření - etika v laboratorní medicíně. Usnesl se, že doporučí, aby na žádankách laboratorních subjektů byla uváděna jen vyšetření, která daný subjekt provádí. Pokud jsou na této žádance uváděna i vyšetření, které jsou zajišťována a provádí se ve smluvních laboratořích, musí to být na žádankách jasně vyznačeno a uvedeno o jakou smluvní laboratoř se jedná. Rovněž v propagačních materiálech laboratoří a jejich laboratorních příručkách musí být jasně vyznačeno, která vyšetření a kde laboratoř zajišťuje prostřednictvím smluvních laboratoří. Tento návrh přednese dr. Král na jednání odborné skupiny pro klinické laboratoře ČIA, dr. Lochman upozorní NASKL prostřednictvím Rady.

09.10.07 trvá. Výbor SLI projednával problematiku posuzovatelů ČIA a NASKL. Dr. Vlčková sdělila, že od příštího roku ukončí funkci posuzovatele ČIA z důvodu vysoké časové náročnosti (potvrzeno dalšími posuzovateli ČIA - dr. Skokanová, dr. Král). Proto bude nutno rozšířit počet posuzovatelů ČIA. Členové výboru podají konkrétní návrhy do konce r. 2007. O Audit I NASKL zatím naše OS nebyla požádána. Je zapotřebí zjistit aktuální stav posuzovatelů NASKL. Pokud nebudou posuzovatelé společní pro ČIA a NASKL, je zapotřebí, aby bylo pro NASKL vyškoleno alespoň 5 posuzovatelů. Dr. Lochman navrhl, aby se do této činnosti (posuzovatelé ČIA a NASKL) zapojili navíc ještě někteří mladí členové SLI (viz např. 11.01.07) , kterým to bude zaměstnavatelem umožněno. Dr. Král projedná další setrvání dr. Vlčkové ve funkci posuzovatelky ČIA s tím, že bude omezen počet auditů provedených v daném roce.

10.10.07 trvá. Rada 8.10. se nekonala, byla odložena na 19.11. Dr. Lochman se zasedání této Rady nezúčastní, informovat bude dr. Kopecký.

Dr. Král a dr. Skokanová informovali výbor SLI o neformální schůzce představitelů skupiny laboratorních pracovníků oboru 813 a 815, která se uskutečnila v rámci imunologické konference v Ústí n.L. v září t.r. Vyplynulo, že mezi 6 laboratořemi, které již získaly Audit I, je i litvínovská laboratoř ing. Jiřího Pavlína, která tento audit získala i pro odbornost 813. O tom, že o tento audit tato laboratoř žádala, naše OS nebyla informována a je důvodný předpoklad, že laboratoř nesplňuje nepodkročitelná minima pro odbornost 813. – viz 01.11.2007

01.11.07 Dr. Lochman informoval o nesouhlasu výboru SLI s výsledkem auditu litvínovské laboratoře ředitele NASKLu prof. Jabora. Bylo vydáno nové osvědčení, které již odbornost 813 nezahrnuje.

02.11.07 Dr. Dana Nováková se obrátila na výbor SLI dopisem, ve kterém popisuje problémy zachování garance odbornosti 813 po ukončení pracovního poměru garanta. Laboratoř, ve které pracovala, dále vykazuje tyto výkony na její jméno. Dr. Marečková v odpovědí sdělí, že o této skutečnosti má informovat zdravotní pojišťovny, případně příslušný zdravotní odbor orgánu státní správy.

03.11.07 Dr. Král informoval výbor SLI o jednání s dr. Šustkovou (ÚP VZP), kde získal informace o tom, že MZd ČR s okamžitou platnosti zrušilo DŘ a PS2. Bude nutné projednat osud neuzavřených podkladů pro tato jednání.

04.11.07 Dr. Marečková a dr. Král se zúčastnili 15.10. jednání s ředitelem VZP dr. Horákem. Na jednání bylo sděleno, že jediná možnost, jak do nového Seznamu výkonů zařadit již projednané nové výkony a aktualizace stávajících výkonů je obrátit se přímo na dr. Hroboně ( MZd). Dále byla projednána problematika zajištění materiálů od OS, které by VZP využila při posuzování nových rámcových smluv. Dr. Horák konstatoval, že některé návrhy pro ověřování způsobilosti laboratoří v rámci přípravy nových rámcových smluv, nebyly konzultovány s žádnou z odpovědných organizací (OS, NASKL, Rada). Souhlasil s tím, že bude nutné využívat konzultace s odbornými společnostmi v důležitých a problémových oblastech.

05.11.07 Dr. Lochman informoval, že do konce roku je zapotřebí vypracovat seznam výkonů Seznamu výkonů, které jsou/je možné/je nutné používat jako home-made metody i s tím, jak je nutné je validovat. Dr. Lochman slíbil připravit návrh do konce listopadu 2007 (viz bod 2 zápisu Reg-07006.doc z jednání Rady ze dne 11.6)

06.11.07 Termín výjezdního zasedání výboru SLI bude v lednu 2008 u Kýnosů, termín bude upřesněn mailovou korespondencí.

07.11.07 Příští zasedání výboru SLI bude upřesněn na výjezdním zasedání

 

Zapsal: dr. Lochman