Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 7. 12. 2011

 Přítomni (bez titulů): Marečková, Král, Lochman, Janatková, Lehovcová, Skokanová

Omluveni: Kopecký, Andrýs, Stříž

Kontrola zápisu z poslední schůze:

03.01.11 splněno. Metodologický kurz z laboratorní imunologie v rámci PGV se uskutečnil v termínu 28.11. – 1.12. 2011.

08.01.11 trvá. Pracovní skupina RAKL pro Sdílené kódy se zatím nesešla. Dr. Lochman a Doc. Andrýs zjistí na nejbližším zasedání RAKL, zda bude tato skupina ještě vůbec vyvíjet aktivitu.

01.10.11 splněno. Doporučení pro diagnostiku ANCA vyjde v 1. čísle Alergie 2012. Poté bude vyvěšeno i na webových stránkách SLI, event. i SEKK.

02.10.11 vypouští se. MZd požádalo znovu, již potřetí, o připomínky k přístrojové vyhlášce za obor AKI. Připomínky byly odeslány 18.8.2011 doc. Petrů na MZd MZd naše připomínky neakceptovalo, jako připomínky k personální vyhlášce. SLI postoupila k řešení výboru ČSAKI.

03.10.11 trvá. Výbor SLI se znovu zabýval potřebou zařadit do katalogu prací tř.14 také pro VŠ JOP. Dr. Janatková získá takovýto návrh od zástupce SKB, rozešle tento jejich návrh členům výboru SLI, ti jej budou připomínkovat a konečnou verzi návrhu SLI zašle Dr. Marečková do 31.10.2011 Dr. Gotzmannové, presidentce KVVOPZ. SKB svůj návrh zatím také nevypracovala.

04.10.11 splněno. Výbor SLI se zabýval dotazem presidentky KVVOPZ, která požádala jednotlivé laboratorní odborné společnosti o jejich názor na možnost zařazení nelékařských profesí jednotlivých laboratorních oborů ve zdravotnictví pod nově formovanou Komoru nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Výbor SLI nesouhlasí se zařazením laboratorních pracovníků nelékařů v oboru 813 do nově vznikající komory a nedoporučuje to ani ostatním laboratorním oborům. Obává se, že vzhledem k velkému počtu sester v této Komoře a jejich zcela rozdílné problematice a zájmům by takovéto začlenění bylo buď nefunkční, nebo laboratorní pracovníky spíše poškozovalo. Vzhledem k závažnosti problému se rozhodl výbor SLI zorganizovat v rámci ČSAKI referendum a jeho výsledky nahlásit do 31.10 2011 Dr. Gotzmannové, presidentce KVVOPZ, která na SLI ČSAKI dotaz vznesla. Na doporučení výboru ČSAKI však nebylo referendum uspořádáno, Názor výboru SLI: optimální by bylo vytvořit samostatnou Komoru laboratorních pracovníků ve zdravotnictví (VŠ i SZP). Tento postoj výboru SLI byl předán presidentce KVVOPZ..

05.10.11 splněno. Na výbor SLI se obrátila biochemická laboratoř polikliniky ve Zruči nad Sázavou s žádosti o podporu při ponechání výjimky ze sdílení pro stanovení celkového IgE (výkon 91189). Žádosti se nevyhovělo.

08.10.11 Na dotaz Dr. Lochmana o možnosti dělení úvazku garanta odbornosti 813, který je v nepodkročitelných minimech 1,0, přijal výbor usnesení, že úvazek lze rozložit do dvou částí, z nichž žádná nesmí být menší než 0.2. Takto budou doplněna i nepodkročitelná minima na webových stránkách SLI a bude informován ČIA a NASKL. Zajistí Doc. Andrýs a dr. Král.

09.10.11 trvá. Dr. Lochman předložil výboru návrh dopisu ČHS, v němž se žádá o úpravu sdílených kódů této odbornosti pro odbornost 813 (nahrazení kódu 96183 kódem 96167 a podmínění provádění kódů 96163(96167) a 96315 na pracovišti odbornosti 813 přítomností laborantky s odborností 818. Výbor s textem dopisu po doplnění navrženém Dr. Králem souhlasí a požádal Dr. Marečkovou, aby zajistila u Doc. Petrů jeho zaslání Doc. Čermákovi, předsedovi ČHS. Dopis byl zaslán, zatím není odpověď.

01.12.11. Dr. Marečková pošle obratem všem členům výboru aktuální znění personální vyhlášky. Všichni členové výboru SLI se k ní vyjádří mailově ještě jednou do 15.12.

02.12.11 Dr. Král informoval, že byl vypracován nový rozsah bloku imunologie pro společný kmen (III. modul) – současný rozsah je 2 dny. První běh bude v lednu 2012.

03.12.11 Příští zasedání výboru SLI proběhne na výjezdním zasedání u Kýnosů, které se uskuteční 19.-20.1.2012. Zajišťuje Dr. Král. Hlavním programem bude „kultivace“ Seznamu výkonů.

04.12.11 Dr. Král informoval o zasedání skupiny ke kultivaci Seznamu v rámci RAKL z 5.12.2011 a seznámil výbor se zápisem z tohoto jednání. Předložil výboru statistiku výkonů odbornosti 813 za rok 2010, který obdržel od ing. Jenšovské. Dr. Lochman slíbil převést tento soubor do excelu a poskytnout všem členům výboru SLI, event. členům týmu SLI pro kultivaci Seznamu.

05.12.11 Výbor se zabýval podněty Doc. Andrýse pro kultivaci Seznamu výkonů, které Doc. Andrýs zaslal výboru SLI. Dohodl se, že členové výboru znovu prověří reálnost času výkonů a časů nositelů výkonů ve svých laboratořích a podle toho se přistoupí k případné korekci těchto časů. Zabýval se i ostatními podněty, které Doc Andrýs specifikoval a konstatoval, že zde není možné universální řešení.

 

zapsal: Dr. Lochman