Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 7.12.2016

Přítomni (bez titulů):  M. Průcha, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš

Omluveni (bez titulů): O. Šipka, A. Lochmanová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

5.10.2016        Výbor projednal  a per rollam návrh na zavedení povinnosti absolvovat „Metodický kurz v laboratorní imunologii“ u lékařů v přípravě k atestaci z klinické imunologie a alergologie. Kurz bude dle rozhodnutí výboru ČSAKI pro lékaře v přípravě k atestaci veden jako doporučující.

9.10.2016        Trvá. Projednána žádost Dr. Vojáčkové ohledně diagnostiky celiakie – požadavky, které na laboratorní diagnostiku celiakie deklaruje dle doporučení Expertní skupiny MZ ČR pro celiakální sprue pomíjí stanovení endomysiálních a gliadinových protilátek

Dr. Král zajistí platné znění doporučení, ke kterému se posléze výbor SLI vyjádří.

Zápis z jednání:

1.12.2016        Výbor projednal problematiku kultivace pro odbornost 813 ve světle schválení kultivovaného sazebníku pro odbornost 802 a její možné dopady při zachování stávající bodové hodnoty (cca 0,7 Kč/bod).

                        Problematika bude dále projednána na zasedání v lednu 2017.

                        - frekvence stanovení

                        - korekce položky materiálových nákladů

                        - režijní náklady

2.12.2016        Mgr. Šipka byl pověřen zpracováním materiálu jako výstupu z jednání ČIA týkajícího se harmonizace.

3.12.2016        Výbor per rollam projednal a schválil odpověď na dopis  Ing. Němce (ITA intertact) týkající se zajištění dostupnosti servisu (zejména cytometrů) instalovaných přístrojů dle platné legislativy.

4.12.2016        Projednán rámcový návrh lednového jednání výboru, které bude spojené s jednáním supervizorů kontrolních cyklů organizovaných SEKK pro odbornost 813

5.12.2016        Výbor schválil Ing. Vincikovou jako posuzovatele NASKL

Zapsáno dne 7.12.2016

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

Zapsal: Hinďoš