Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 7. 3. 2007

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Marečková, Vlčková, Kopecký, Honzová, Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

09.01.07 Splněno. Doc. Petrů zaslal 29.1.2007 stížnost předsedovi České společnosti klinické hematologie, doc. Čermákovi, na chystané nedodržení dohody ze dne 26.1.2006 týkající se sdílení vybraných kódů mezi oběma společnostmi, které vyplývá z podkladů předkládaných odborností 818 pro nejbližší DŘ PS2. Doc. Čermák reagoval na tuto stížnost kladně a sdělil, že v platnosti je sdílení dohodnuté dne 26.1.2006 podepsané předsedy obou společností. Doc. Čermák slíbil, že v tomto směru bude informovat VZP. Písemné vyjádření ČSKH však zatím naše OS neobdržela.

11.01.07 Trvá. Dr. Lochman vyzval členy výboru a ostatní přítomné, aby navrhli ze svého okolí mladé členy SLI, kteří by přicházeli v úvahu pro aktivní zapojení do práce výboru a jeho aktivit.

01.03.07 15.2. proběhlo jednání DŘ PS2, kterého se zúčastnil za naši OS dr. Král a dr. Andrýs. Konečný schválený a všemi zúčastněnými stranami podepsaný zápis z tohoto jednání bude přílohou tohoto zápisu. Z návrhu zápisu zatím mj. vyplývá:

- z projednávání byl stažen kalkulační list pro nový kód pro multiplexy a nově budou předloženy také nové kódy pro APLA (nutno zvážit především omezení frekvencí).

- s malými úpravami byla schválena inovace komplexu kalkulačních listů pro dg komplementu. Je zapotřebí provést jen drobné úpravy.

- obhájily se nově navrhované kalkulační listy pro stanovení tryptázy, biomarkerů neurodegenerativních onemocnění, prokolagenu a ostatní.

- neprošlo navrhované sdílení HpSA OS 802

- na jednání byl předložen aktuální seznam sdílených kódů mezi odbornostmi 813 a 815 podepsaný doc. Petrů a prof. Topolčanem ze dne 3.1.2007.

Dr. Král požádá dr. Pokorného o oficiální vyjádření VZP k praxi, že jsou-li navrhovány nové kódy, které mají nahrazovat stávající kódy, které jsou současně rušené, musejí být pak také nové kódy nasmlouvávány se zařízeními, které měly nasmlouvány rušené kódy.

02.03.07 Zasedání VR SEKK 18.6. se zúčastní za naši OS dr. Král a dr. Andrýs. Dr. Andrýs je výborem SLI navrhován za nového vedoucího referenční laboratoře místo dr. Kopeckého (v hlasování 5 hlasů pro a 2 se zdrželi hlasování (Kopecký, Andrýs). Dr. Andrýs zařídí, aby tato změna byla nahlášena na SZÚ.

03.03.07 Výbor projednal možnosti zajištění cyklu IFT pro příští rok. Dr. Kopecký sdělil, že v příštím roce bude moci tento cyklus zajišťovat, pokud výbor SLI bude souhlasit. Dr. Marečková zjistí, zda o zajištění tohoto cyklu má zájem také dr. Vokurková. Rozhodnutí, kdo bude pověřen zajištováním tohoto cyklu v r. 2008, příjme výbor SLI na své květnové schůzi.

04.03.07 Zástupci SLI na jednání VR SEKK 18.6. požádají, aby byla SEKK vydávána také souhrnná osvědčení o absolvování a úspěšnosti v cyklech absolvovaných za daný rok.

05.03.07 Dr. Lochman informoval, že v rámci 28.IAD bude blok Imunologie 3.4. zajištěn přednáškami: Lochman I.: Diagnostika autoimunitních onemocnění pomocí autoprotilátek a Novák V.: Autoimunitní endokrinopatie. V rámci bloku bude umožněna i krátká prezentace firem nabízejících diagnostiku autoprotilátek. V bloku Kontrola kvality 1.4. přednese dr. Lochman krátké sdělení o zkušenostech z kontrolních cyklů EHK na autoprotilátky.

06.03.07 Dr. Kopecký informoval o posledním zasedání Rady pro akreditace klin.laboratoří. Zápis ze zasedání dostali členové výboru SLI k dispozici.

07.03.07 Dr. Král informoval o navrhované změně kódů 91167 a 91169 pro stanovení lehkých řetězců pro DŘ. Změna názvu na volné lehké řetězce a omezení frekvencí na 4/kvartál bylo výborem schváleno. Dr. Král zajistí realizaci na příštím DŘ.

08.03.07 Dr. Král informoval o zřízení a činnosti vakcinologické společnosti. Na zítřejším výboru ČSAKI upozorní, že by ČSAKI měla kontrolovat aktivity této společnosti, poněvadž její doporučení nejsou vždy v souladu s názory ČSAKI (zrušení BCG vakcinace, QuantiFeron aj.).

09.03.07 Dr. Král informoval o současné situaci s realizací AKK Laboratorní metody.

10.03.07 Příští výbor SLI se koná dne 11.4.2007 ve 12,00 na ÚIA, Karlovo nám. 32, ambulance č. 1 - budova B, IV. patro.

 

Zapsal: dr. Lochman