Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 8. 11. 2006

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Honzová, Kopecký, Král, Lochman, Marečková, Nováková, Skokanová, Vlčková

Omluveni:

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

9.11.05 Seznam vzácných analytů, tj. analytů s nízkou frekvencí vykazování a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku pro pracoviště, které je samy neprovádějí, je k 11.10.2006 po průběžné aktualizaci tento:

Tryptáza – ÚKIA FNKV
Komplementový systém – ÚKIA FN Brno (včetně aktuálně C9)
Fosfolipidy – ZÚ Ústí nad Labem, ÚKIA FN Hradec Králové
Imunokomplexy – ZÚ Ústí nad Labem
Protilátky proti IgA – ÚKIA LFMU, Brno, ZÚ Ústí n/L a ÚKIA FN Hradec Králové
Protilátky proti vlasovým folikulům – FTN Praha – Krč
Specifické IgG proti alergenům – Imunol.odbor ZÚ Ústí nad Labem (CAP) a ÚKIA FN Hradec Králové (ELISA - Fooke)
Molekulárně genetická diagnostika primárních imunodeficiencí CKTCH Brno
Vyšetření vzácných analytů mohou provádět v požadované kvalitě všechny laboratoře odbornosti 813, které splňují pro jejich diagnostiku podmínky. Na zmíněné laboratoře se mohou obrátit, pokud dané vyšetření neprovádějí.

Bude vyvěšeno na www (zajistí Dr.Andrýs)

3.01.06 Jednání výboru SLI 14.4. se zúčastnila ing. Fischerová, ředitelka NASKL. Seznámila výbor s koncepcí NASKL a s tím, že dokumenty NASKL jsou zveřejňovány na www.NASKL.cz. SLI musí ještě upřesnit některé požadavky na nepodkročitelná minima především z oblasti SOP, preanalytické fáze a nabídky vyšetření (příručka jakosti). Ing. Fischerová byla upozorněna, že pokud bude NASKL něco prezentovat jako názor nebo pokyn odborné společnosti, tak musí tento materiál předem projít a být schválen příslušnou odbornou společností. ČSAKI bude stvrzovat svůj souhlas podpisem předsedy a teprve takto signovaný materiál může být prezentován NASKL.

Zatím nesplněno, trvá. Ing. Fischerová rovněž zatím nepodala vyjádření k materiálům, které jí byly již zaslány (upravený check-list aj.).

Dr. Kopecký kontaktoval e-mailem 25.9. prof. Paličku a ing. Fischerovou a požádal je, aby svá vyjádření výboru SLI co nejdříve zaslali a upravená verze Check-listu mohla být vyvěšena na webových stránkách NASKL. Dosud ani jeden z nich Dr.Kopeckému neodpověděl.

4.07.06 Dne 31.5. proběhla porada supervizorů SEKK za odbornost 813. Z porady vyplynula nutnost aktualizace a doplnění položek supervidovaných naší OS, aby byly v souladu NČLP. Provede dr. Andrýs a aktualizace zašle dr. Žampachovi. Splněno.

1.09.06 trvá. Dr. Král zašle kalkulační list na stanovení tryptázy (CAP) MUDr. Haně Šustkové na VZP.

6.09.06 Dr. Král odpoví MUDr. Poláčkové (OKBI FNB) na její žádost ze dne 14.6.2006 týkající se možnosti nasmlouvání nových kódů s VZP. Dle sdělení Dr.Poláčkové mají výkony již nasmlouvány.

1.10.06 Dr.Lochman informoval, že má k dispozici návrhy smluv z NCO NZO Brno a IPVZ Praha pro pracoviště, která mají zájem o akreditaci pro realizaci praktických stáží v rámci rámcových vzdělávacích programů podle zákona 96/2004 Sb.

2.10.06 13.10.2006 se uskuteční pracovní setkání posuzovatelů NASKL ČLS JEP.

1.11.06 Kontakt s imunology ze Slovenska – otázky smluv s pojišťovnami, kvalita laboratoří, „kategorie laboratoří“.

2.11.06 Dr.Čecháček člen výboru Společnosti nukleární medicíny kontaktoval Dr.Lochmana ve věci sdílení výkonů. Zatím neupřesněny požadavky.

3.11.06 Dr.Skokanová – informace z pracovního setkání posuzovatelů NASKL ČLS JEP. Bude vznesen dotaz na Radě NASKL ve věci posuzování v rámci NASKL (1.audit), zda bude zachována odbornost. Bude řešena další spolupráce s NASKL.

4.11.06 Možnost edukace v rámci přípravy na akreditaci podle ISO 15189.

5.11.06 ČIA vyzve odborné společnosti, aby jejich vyslanci sladili své postupy.

6.11.06 Příští výbor SLI se koná 6.12.06 na Karlově nám.

 

Zapsala: Dr. Skokanová