Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne  8.2.2017

Přítomni (bez titulů): V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš, O. Šipka, A. Lochmanová

Omluveni: M. Průcha

Kontrola zápisu z poslední schůze:

9.10.2016  Trvá. Projednána žádost Dr. Vojáčkové ohledně diagnostiky celiakie – požadavky, které na laboratorní diagnostiku celiakie deklaruje doporučení dle Expertní skupiny MZ ČR pro celiakální sprue pomíjí stanovení endomysiálních a gliadinových protilátek

doc. Andrýs na základě dodaných podkladů sestaví odpověď Dr. Vojáčkové

2.1.2017  Trvá. Mgr. Šipka na podkladě první verze seznamu již v ČR akreditovaných výkonů odb. 813 připraví upravenou verzi seznamu k vyvěšení na stránky SLI. Seznam je nutno převést na tabulku a rozdělit na tematické celky podle analytů.

3.1.2017  Splněno. V návaznosti na bod zápisu 2.12.2016 Mgr. Šipka informoval o výstupech z Harmonizační schůzky odborných posuzovatelů ČIA pro oblast imunologie ze dne 3.11.2016. Mimo jiné bylo konstatováno, že na základě stanoviska MZ ČR nelze nahradit laboranta se specializovanou způsobilostí vysokoškolákem se specializovanou způsobilostí. Podle připravované novely Vyhlášky MZ 99/2012 Sb. bude možnost zařadit VŠ na pozice laborantů s následnou možností absolvovat SŠ specializovanou způsobilost. Dále byly projednány požadavky na osoby uvolňující výsledky imunologických vyšetření

Výbor SLI odsouhlasil stanovisko, podle kterého může VŠ pracovník výsledky uvolňovat ode dne složení atestační zkoušky (bez nutnosti čekat na vyřízení registrace), návrh znění připraví Ing. Hinďoš. Pokud jsou na čistě imunologickém pracovišti prováděna sérologická vyšetření autorsky zařazená pod 802, bude ČIA do skupiny posuzovatelů zařazovat jako posuzovatele imunologa a nikoliv mikrobiologa

6.1.2017  Ing. Hinďoš podal zprávu z jednaní RAKL ze dne 13.1.2017:

Trvá. Navrhovaná změna zákona 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách, zejména pak znění §28 definujícího genetické vyšetření, ohrožuje dostupnost molekulárně genetických vyšetření pro odbornost 813 pro vyšetření predispozic k autoimunitním onemocněním (celiakie, Běchtěrevova nemoc), imunodeficitním stavům apod.

prof. Stříž projednal problematiku s doc. Slavčevem, předsedou Sekce imunogenetiky. Dodané stanovisko Sekce imunogenetiky bude předsedou SLI dále projednáno se zástupci Společnosti lékařské genetiky.

Splněno. Diskutována problematika detašovaných pracovišť: výbor se usnesl, že pro odb. 813 nejsou pracoviště tohoto typu potřebná (obdobně: 818, 802)  stanovisko SLI k problematice sestaví Ing. Hinďoš

11.1.2017  Trvá. Výbor SLI projednal úvahu o vytvoření doporučení pro interpretaci fluorescenčních obrazů na HEp-2 buňkách. Problematikou se bude zabývat na dalších jednáních, zejména z důvodu existence různých, českých či zahraničních doporučení.

Zápis z jednání:

1.2.2017  V návaznosti na 9.10.2016 osloví výbor SLI Expertní skupinu MZ pro celiakální sprue (vedenou prof. Fričem) ohledně aktualizace stávajících doporučení, která zcela neodpovídají současným mezinárodním doporučením ESPGHAN (poslední verze je z roku 2012).   Návrh oslovení připraví doc. Andrýs

2.2.2017  Výbor SLI projednal problematiku vykazování multiplexového stanovení specifického IgE na čipových platformách.

Vypracováním doporučení k této problematice byl pověřen Ing. Hinďoš (odsouhlasen maximální rozsah: 10x výkon 91235 (FEIA, jednotlivé alergeny) nebo 7x výkon 91237(FEIA směs)).

3.2.2017  doc. Andrýs informoval o jednání PS MZ ČR k SZV 26.1.2017. Navrhované změny ve sdílení mezi odbornostmi 813 a 222 byly odsouhlaseny.

4.2.2017  V návaznosti na 1.1.2017 (problematika kultivace a plánovaného korunového ohodnocení bodu) osloví výbor SLI ve věci iniciace jednání o hodnotě bodu pro odbornost 813 v případě uvedení kultivace v platnost, popřípadě o možnostech korekce kultivovaného sazebníku za situace, kdy bude hodnota bodu odpovídat hodnotě stávající (cca 0,7 Kč/bod):

1. Ing. Rögnerovou, ředitelku oboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ,

2. prof. Paličku, předsedu RAKL a místopředsedu ČLS JEP.

5.2.2017  Výbor pověřil Ing. Hinďoše zasláním informací ohledně aktuálního stavu procesu zařazení výkonu AMH do SZV Dr. Pokornému, předsedovi PS MZ ČR k SZV.

6.2.2017  Ing. Hinďoš byl pověřen přípravou vstupních materiálů pro jednání o změně frekvencí výkonů odbornosti 813 v SZV – zdrojem dat bude kultivovaný sazebník (aktuální verze v databázi MZ)

Zapsáno dne 8.2.2017

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.                    

Zapsal: Hinďoš