Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 8. 3. 2006

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Honzová, Kopecký, Král, Lochman, Marečková, Nováková Skokanová, Vlčková

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

            7.2.05 Materiály připravené pro PS2 DŘ

a) zrušit kód 91195 CRP ELISA (dr.Král zaslal dr.Pražákovi na VZP)

b) návrhy nových výkonů (Imunoanalytické stanovení biomarkerů neurodegenerativních onemocnění CNS v mozkomíšním moku) – dr.Král zaslal opravy dr.Pražákovi - VZP.

c) žádost o sdílení kódu 93249 IC-TP – zasláno na VZP

d) připravit si zápis od hematologů ke sdílení – dr. Honzová zaslala na VZP

e) Dr.Král zašle žádost za odbornost 105 na vyšetření antigenu H.pylori ve stolici (91483).

f) Připravena multiplexová metoda (dr.Andrýs odešle definitivní verzi dr.Pražákovi na VZP, kopii dr.Královi).

g) Vypracování kalkulačních listů a zdůvodnění pro kompletní vyšetření komplementu.Vypracoval Dr.Lochman. Po připomínkování bude předloženo na PS2. Dr.Lochman zašle dr.Andrýsovi a ten zašle dr. Královi

9.2.05 Trvá. Dosud nebyla žádná odezva na úpravu návrhu na sdílené kódy s odborností

815. Dr. Honzová počká na odezvu prof. Topolčana – Dr.Honzová mu zaslala 29.12.05 doporučený dopis.

9.11.05 Členové výboru si připraví a navrhnou seznam vzácných analytů (s nízkou frekvencí vykazování) a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku. Zatím navrženo:

Tryptáza – ÚKIA FNKV

Komplementový systém – ÚKIA FN Brno (včetně aktuálně C9)

Fosfolipidy – ZÚ Ústí nad Labem, ÚKIA FN Hradec Králové

Imunokomplexy – ZÚ Ústí nad Labem

3.12.05 Semináře f. Ewopharma se účastnili někteří členové výboru – zatím názor výboru SLI k soupravě QuantiFERON-TB Gold zůstává stejný (viz předchozí zápis).

5.12.05 Je dohotoveno „Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích“ (autoři: Suchánek, Friedecký, Kratochvíla, Budina, Bartoš,) – vyjde v KBM. Dr.Král zaslal materiál všem členům výboru a materiál bude dále předmětem jednání. Po uveřejnění by bylo vhodné umístit tento materiál na webové stránky SLI.

3.01.06 Ing,Fischerová se omlouvá pro nemoc a bude znovu pozvána na výbor na 12.4.06 (zajistí Dr.Kopecký)

7.01.06 Řešena definice smluvní laboratoře. Chápání ČIA je totožné s chápáním SLI. Návrh – na žádance musí mít laboratoře pouze to, co provádějí.

1.03.06 Řešena problematika číselníků oborů ČIA. Souhlas výboru s tím, že pod oborem 12.00 imunologie budou podobory 12.01 HLA typizace a 12.02 sérologie infekcí. SLI bude zajišťovat experty/posuzovatele pro sérologické metody a metody využívající průtokovou cytometrii v HLA laboratoři a pro molekulárně genetické metody bude tyto experty zajišťovat genetika. Dohodl dr. Král s prof. Brdičkou. Výbor SLI ČSAKI souhlasí s tím, aby všichni posuzovatelé jmenovaní do NASKLu (Bartoňková, Drahošová, Stiborová, Vrajová, Lochman, Skokanová, Heřmanová) byli zároveň schváleni jako experti pro ČIA v souvislosti s vytvářením společné databáze posuzovatelů/expertů ČIA a NASKL, budou-li s tím souhlasit. Zaslána nepodkročitelná minima na NASKL (autorizované verze – Lochman), na webové stránky SLI vyvěsí autorizované verze dr. Andrýs.

2.03.06 Prof.Palička reagoval dopisem na podnět týkající se bodu 4.12.05 zápisu SLI, který mu zaslal e-mailem člen Rady, dr. Lochman. Jeho dopis adresovaný dr. Lochmanovi bude součástí tohoto zápisu. Prof.Palička vyjádřil obavu o špatné informovanosti výboru. Dr. Lochman prof. Paličkovi písemně poděkoval a v zdůvodnil, proč byl tento bod do zápisu SLI formulován a proč bylo na něm požadováno jasné stanovisko k problematice zmiňované v tomto bodě zápisu. Tato jeho odpověď bude založena rovněž ve spisovém materiálu výboru SLI.

3.03.06 Protože uplynulo období, na které byly pověřeni zastupováním SLI v Radě pro akreditace dr. Lochman a dr. Kopecký, proběhly nové volby zástupců SLI ČSAKI do Rady. V tajných volbách získala dr. Vlčková (8 hlasů), Kopecký (7), Lochman (4). Nadále bude zastupovat SLI v Radě dr.Vlčková a dr.Kopecký. Prof. Palička bude informován dopisem dr.Marečkové.

4.03.06 Aktualizovaný seznam členů SLI zašle členům výboru SLI k připomínkování

Ing.Nováková..

5.03.06 Schůzka zástupců SLI ČSAKI a ČIA iniciovaná vedením ČIA proběhne 24.3.06. Zúčastní se dr. Marečková, dr. Král a dr. Kopecký. Tématem schůzky mají být mj. tato témata:

a) nepodkročitelná minima (znovu projednat - hledání společných výstupů pro všechny odborné společnosti)

b) odborní posuzovatelé/experti (ti z NASKLu do ČIA po školení)

c) třídník odborných výkonů (tématické okruhy)

6.03.06 Na návrh Dr.Krále přislíbily aktivní účast v bloku Laboratorní imunologie na kongresu v Hradci Králové.Ing.Bednářová (ČIA) a Ing.Fischerová (NASKL).

7.03.06 Na 19. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří, které se uskutečnilo 20.2.2006, byly navrženy tyto obecné minimální požadavky na posuzovatele:

VŠ magisterské vzdělání, nejméně 5 let souvislé praxe v oboru v úvazku 1,0 atestace z oboru, pozitivní vyjádření odborné společnosti.

Výbor SLI s těmito kritérii souhlasí.

9.03.06 Příští výbor SLI bude 12.4.2006 ve 12 hod na Karlově nám.

zapsala Dr.Skokanová