Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 8. 3. 2011

Přítomni (bez titulů): Marečková, Andrýs, Král, Lochman, Stříž

Omluveni: Lehovcová, Kopecký, Janatková, Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

06.09.10 trvá. Dr. Král zajistí vypracování nových kalkulačních listů pro volné lehké řetězce.

04.10.10. splněno. Adresář je průběžně aktualizován podle informací zasílaných doc. Andrýsovi.

07.10.10 splněno. Dr. Král ověří, zda mají aktuální informaci na požadavky na garanta OS 813 také zdravotní pojišťovny. Dr. Král rozešle obratem všem OS e-mailem. Zatím odesláno jen některým ZP (VZP, OZP)

03.01.11 trvá. Prof. Stříž informoval o stavu PGV nelékařů, kdy v dubnu 2011 budou ukončeny základní moduly společného základu, a ve druhém pololetí bude muset naše OS zajistit povinný metodologický kurz z laboratorní imunologie. Zodpovídají prof. Stříž a Dr. Král.

08.01.11 trvá. Dr. Janatková informovala o jednání pracovní skupiny RAKL pro Sdílené kódy ze dne 8.11.2010 v HK. Výbor prodiskutoval potřebné úpravy Seznamu sdílených kódů týkající se naší OS a pověřil Dr. Janatkovou, aby připravila seznam návrhů úprav pro příští jednání výboru SLI a pracovní skupiny RAKL.

09.01.11 splněno. Dr. Král a Prof. Stříž byli pověřeni, aby projednali úpravu sdílených kódů s OS lékařská genetika. Dr. Král jednal 17. 2. s prof. Brdičkou, který mu slíbil, že společnost lékařské genetiky bude akceptovat požadavky SLI v maximální možné míře.

10.01.11 trvá. Dr. Král provedl kontrolu návrhů RL zaslaných dr.Andrýsem. Na MZ lze zaslat 4 návrhy: návrh na zrušení výkonu 91195, návrh na úpravu výkonu 91485 a oba výkony „HLA laboratoře“. Návrhy NRL, které sice prošly PS2 v r. 2007, neodpovídají současným požadavkům MZ, nutno doplnit v oddíle VII body b) až d) – tryptáza, TCC, neurodegenerativní markery. Předkladatelé NRL doplní potřebné údaje do 30.4.2011

01.02.11 Výbor SLI dostal k diskusi dokument Stanoviska výboru SLI ČSAKI k problematice posuzování dle ISO 15189 a 17025 vypracovaný Dr. Skokanovou a Ing. Holubkovou jako zápis z jednání výboru a posuzovatelů odb. 813 konaného v Krňovicích ve dnech 18. – 29. 1. 2011. Připomínky budou jednotlivými členy výboru zaslány do konce měsíce března.

02.02.11 Ve Věstníku MZ z února 2011 vyšel vzdělávací program pro bionalytiky podle zákona 96/2004 Sb.

03.02.11 ýbor SLI souhlasí s názorem Dr. Krále, který prosazuje v rámci OK ML ČIA, že nelze rozdělit sérologické metody na garantované mikrobiologickou společností a metody garantované ČSAKI a pod každou OS budou interpretovány a posuzovány jinak.

04.02.11 Definitivní návrh úpravy přístrojové vyhlášky z června 2010 pro obor alergologie a klinická imunologie (laboratoř) předá Dr. Marečková dne 9. 3. Doc. Petrů, který ji zašle na MZd se žádostí, abychom o připomínkování vyhlášek byli jako OS informováni.

05.02.11 Doc. Andrýs a Dr. Lochman byli požádáni, aby na příštím zasedání RAKL vznesli požadavek, aby OS byly prostřednictvím RAKL informovány o aktivitách MZd, které se jich přímo dotýkají, např. o úpravách Seznamu výkonů. Jaký smysl má registr, když registrace není povinná?

 

Příští schůze výboru se koná dne 5. 5. 2011 ve 12:30 hod. na Karlově náměstí 32.

zapsal: Dr. Lochman