Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 8. 9. 2010

Přítomni (bez titulů): Marečková, Král, Stříž, Lehovcová, Lochman

Omluveni: Andrýs, Janatková, Skokanová

Chybí Ota Kopecký…

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.2.10 trvá. Dr. Andrýs neprodleně zašle níže specifikované materiály Dr. Královi a ty budou po revizi okamžitě dále zaslány e-mailem na MZd ing. Jenšovské (ivana.jensovska@mzcr.cz). O výsledku budou referovat na příštím výboru SLI. Jde o tyto kalkulační listy: nové výkony pro tryptázu, tau protein, 2 kalkulační listy vypracované dr. Slavčevem, návrh na zrušení CRP ELISA, MBL (nutno ověřit cenové náklady) Není důvod psát, nikdo tam ani být neměl

03.04.10 Na upozornění posuzovatelů ČIA, že definice garanta odbornosti 813 vzhledem ke své nejednoznačnosti dovoluje různý výklad, se výbor SLI se znovu zabýval požadavky na garanta odbornosti 813 a provedl drobné úpravy textu. Aktuální verze požadavků je zveřejněna na webových stránkách SLI. Vzhledem ke změně názvu atestace pro nelékaře je nutné pozměnit název atestace i v definici. Zatím neprovedeno.

04.04.10 trvá. dr. Andrýs prověří dokumenty SLI pro NASKL a ČIA, zda nezůstal požadavek na preferenci národního systému EHK před zahraničními...Po vstupu do EÚ již toto omezení není možné, výbor SLI již změnu formulace před více než rokem projednal a odsouhlasil. – dr. Andrýs dosud nesplnil úkol, nutno IHNED

01.09.10 Mgr. Martinek a Dr. Bartoňková se odmítli angažovat jako auditoři ČIA. Za Moravu je tedy nyní jedinou auditorskou ČIA za odbornost 813 Mgr. Kutějová. Se zapojením do auditorského sboru ČIA souhlasí Dr. Šipka a Dr. Ambruzová. Oba se musí k této činnosti přihlásit u ČIA a budou zároveň vyzváni, aby se angažovali pro provádění této činnosti také pro NASKL. Jmenované budou informovat a instruovat Dr. Král (ČIA) a Dr. Lochman (NASKL). Takto bude informován výbor ČSAKI (Dr. Marečková)..

02.09.10 Ověřeno, že na webových stránkách SLI je zveřejněna aktuální informace o požadavcích na garanta odbornosti 813. Dr. Lochman zajistí, aby tuto informace obdržel také NASKL a Dr. Král pro ČIA.

03.09.10 Dr. Lochman vypracuje podklady pro RAKL týkající se stanoviska SLI k auditům NASKL, dotaz na jednací řád RAKL (účast na jednáních a schopnost usnášení), a ověří, zda je RAKL informován o nominaci zástupců odbornosti 813 pro sdílené kódy (Král, Janatová). Tyto materiály zašle k připomínkování výboru SLI a po zapracování připomínek prof. Paličkovi..

04.09.10 Vzdělávací program NCO NZO pro ZL v našem oboru – dr. Lochman krátce zrekapituluje celou situaci.

05.09.10 Dr. Marečková odpoví zamítavě na dopis prim. MUDr. Martiny Slavětinské z OKB nemocnice Pelhřimov, v němž je vznesen požadavek na prominutí garanta OS 813 pro výkony specifikované v dopise..

06.09.10 Dr. Král zajistí vypracování nových kalkulačních listů pro volné lehké řetězce.

07.09.10 Příští zasedání výboru SLI bude 13.10.2010 ve 13:00 na ÚIA, Karlovo nám. 32, 4.patro.

Zapsal: dr. Lochman


Vážený pane profesore,

Výborem SLI ČSAKI jsem byl pověřen, abych na Vás vznesl níže uvedené dotazy a předal níže uvedené informace:

  1. Stanovisko výboru SLI ČSAKI k auditům NASKL:

Audit I NASKL je pro laboratoře, pokud nemají akreditaci ČIA podle normy 15189, pro uznání kvality poskytovaných služeb nejen nezbytný, ale také dostačující. Plnění podmínek Auditu I je zapotřebí v pravidelných dvouletých intervalech potvrzovat dozorovou návštěvou, přičemž OS mohou měnit postupně nároky jak na Audit I, tak s ním související dozorové návštěvy včetně nepodkročitelných minim (předpokládá se postupné zvyšování nároků). Laboratoř může dále zvyšovat svůj systém kvality absolvováním Auditu II NASKL nebo akreditací ČIA podle normy ISO 15189. Vzhledem k tomu, že požadavky Auditu II jsou prakticky shodné s požadavky ČIA na akreditaci podle normy 15189, považuje výbor SLI ČSAKI Audit II jako nadbytečný.

  1. Dotaz, zda existuje jednací řád RAKL a kdy je RAKL na svých zasedáních usnášení schopný
  2. Jako zástupci SLI ČSAKI (odbornost 813) pro jednání o sdílených kódech byli jmenováni:

RNDr. Vlastimil Král, CSc., e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz a

RNDr. Ivana Janatková, e-mail: ijana@fn1.cuni.cz

Mohu tedy jako soukromník napsat prof. Paličkovi svůj návrh na sloučení obou auditů? Opakovaně jsem na výboru SLI navrhnul, žádný ze zástupců se nepokusil toto na RAKLu nadnést. Provedu tedy sám, ano?

Vzdělávací program Lékařská imunologie pro laboranty:

Dne 16.6.2010 byl Dr. Lochman požádán e-mailem Mgr. Janou Mikulkovou, ředitelkou NCO NZO Brno, o připomínkování vzdělávacího programu PGV v oboru Lékařská imunologie pro laboranty s termínem zaslání připomínek 21.6.2010, který mělo NCO NZO podat do 30.6.2010 na MZd ČR. Dr. Lochman však byl až do 18. 6. mimo pracoviště a e-mail si vyzvedl až 18.6. Neprodleně o tomto požadavku informoval e-mailově předsedkyni SLI, Dr. Marečkovou, Dr. Krále, prof. Stříže a doc. Petrů. Zároveň Mgr. Mikulkovou a paní Jitku Loosovou, která byla na NCO NZO pověřena administrativním vyřizováním této záležitosti, informoval, že vyřízení její žádosti v daném termínu je nereálné a že takovýto dokument by měl být připomínkován oficiálně za OS. Na tom se dohodli také všichni výše jmenovaní zástupci OS. V tomto smyslu zaslal předseda OS, doc. Petrů, ředitelce NCO NZO dne 21.6. dopis, v němž ji oznámil, že předložený vzdělávací program je v daném znění pro OS nepřijatelný a zároveň jí nabídl spolupráci na jeho revizi. NCO NZO přesto zaslalo OS nepřipomínkovaný materiál na MZd s tím, že jako odborníkem byl připomínkován paní Annou Skalickou, odbornou garantkou praktické části vzdělávacího programu Zdravotní laborant pro lékařskou imunologii FN Motol a členkou presidia a zastupující presidentkou ČAS a že termín pro NCO NZO k zaslání na MZd byl stanoven na 30.6.2010. Tento „připomínkovaný“ program byl paní Loosovou zaslán také Dr. Lochmanovi a zároveň mu bylo sděleno, že NCO NZO o připomínky OS stojí, že by je rádo co nejdříve obdrželo a že se je pokusí zapracovat do revidované verze Vzdělávacího programu, který zašle dodatečně na MZd. Reálnost takovéhoto kroku si potvrdil Dr. Lochman přímo na MZd u Bc. A. (nevím, nemá být „y“?) Kesziové, která má tuto agendu na MZd na starosti a dne 9.7. mu zaslala pro kontrolu e-mailem verzi, kterou NCO NZO na MZd zaslalo. Prof. Stříž, Dr. Lochman a Dr. Král tuto zaslanou verzi přepracovali a připravili k zaslání na NZO NCO. Mgr. Mikulková na výše citovaný dopis doc. Petrů neodpověděla. O zaslání přepracované verze byl požádán ředitelkou NCO NZO doc. Petrů jako oficiální zástupce OS až dne 5.8.2010, kdy před tím Dr. Lochman odmítl dne 30.7. zaslat paní Loosové na její výzvu neoficiálně tuto revidovanou verzi soukromě. Doc. Petrů ředitelvě NCO NZO, Mgr. Mikulkové, přepracovanou verzi zaslal dne 12.8.2010. Dne 30.8.2010 obdržel doc. Petrů od Mgr. Zbyňka Podhrázského vedoucího oddělení vzdělávání a dotací MZd k připomínkování novou verzi Vzdělávacího programu s termínem vyřízení 8.9.2010 a předal ji neprodleně všem zúčastněným, výše jmenovaným členům ČSAKI k vyjádření. Bylo shledáno, že do této verze byly zapracovány jen některé připomínky OS a že v ní zůstaly pasáže, které jsou jak po formulační tak obsahové stránce pro OS nepřijatelné. Doc. Petrů po konzultaci s výše zmíněnými recenzenty zaslal dne 7.9.2010 odpověď, v níž s touto skutečností Mgr. Zbyňka Podhrázského seznámil a navrhl schůzku představitelů NCO NZO, MZd a OS, na které by byl text vzdělávacího programu upraven tak, aby vyhovoval všem třem zmíněným subjektům.

Já myslím OK. VK