Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 9.10.2013

Přítomni (bez titulů): Král, Marečková, Andrýs, Lehovcová, Lochman
Omluveni: Janatková, Skokanová, Stříž

Kontrola zápisu z poslední schůze:

02.02.13   splněno. Zápis z jednání ČI a VZP z 13. 2. 2013 má výbor SLI k dispozici. Rozeslal Dr. Král.

02.04.13   Bylo referováno o výsledcích schůzky mezi zástupci OKML ze dne 1. 10. 2013.Zápis bude k dispozici.   

02.09.13   splněno. Dr. Lochman připravil dopis pro ředitele ČIA a rozeslal členům výboru k revizi s dotazem, jak je to s udělením akreditace pro laboratoř odbornosti 813 hematologickému oddělení NsP v Karviné IV Ráj, která podle informací, které výbor SLI ČSAKI má, nesplňuje personální minima požadovaná OS. Dopis je připraven k odeslání u předsedkyně SLI.

04.09.13     splněno. Doc. Andrýs zaslal prof. Zimovi Seznam výkonů odbornosti 813, které, pokud je laboratoř provádí, musí být akreditovány.

05.09.13     splněno. Schůzky s prof. Zimou, která se uskutečnila podle plánu 19. 9. 2013 v 11:00 se za SLI zúčastnila Dr. Lehovcová. O výsledcích schůzky výbor SLI informovala. Všemi OS byl schválen dokument připravený prof. Zimou a připomínkovaný OS.

06.09.13     splněno a trvá. Doc. Andrýs vyvěsil na webové stránky SLI-CSAKI schválené zápisy ze schůzí výboru SLI z letošního roku. Definice imunologické laboratoře byla diskutována na sjezdu na Korfu a dr. Král pošle výboru připomínky k zapracování a finalizování tohoto dokumentu. Poté Andrýs zajistí vyvěšení na web SLI.

07.09.13     splněno. Doc. Andrýs zajistil prolink webových stránek SLI s webovými stránkami ČSAKI.

 08.09.13    splněno. Audit laboratoře prof. Ulčové-Gallové v rámci akreditace ČIA proběhl za účasti jiného auditora než Dr. Drahošové, která účast odmítla.

09.09.13     splněno. V souvislosti s opakovanými volbami prověřila Dr. Marečková na evidenci ČLS, zda je aktualizovaný seznam členů SLI, který má výbor SLI v současné době k dispozici, v souladu s členskou evidencí. Dr. Vernerová vyzve členy SLI k aktualizaci nominace k opakovaným volbám na základě podkladů, které jí zaslala Dr. Marečková. Výzvu členům SLI rozeslala Dr. Marečková.

01.10.13     Výbor SLI odsouhlasil seznam supervizorů SEKK za OS 813, který mu zaslal ke schválení ing. Budina. Po schválení výborem ČSAKI bude zaslán takto schválený seznam zpět ing. Budinovi.

02.10.13     Dr. Popotrandovská zaslala žádost o povolení vyšetřování sp.IgE v biochemické laboratoři na pracovištích v Olomouci a Rožnově pod Radhoštěm. Pracoviště nesplňuje nepodkročitelná minima OS 813 pro tento výkon ani požadavky personální vyhlášky č. 99/2012 Sb. Žádost byla zamítnuta.

03.10.13     Dr. Lochman v pátek 4.10. rozeslal členům výboru SLI návrh nové úhradové vyhlášky, jejíž součástí je nový Seznamu výkonů, který doslala k připomínkování ČLS JEP, ale nerozeslala jej OS. Tento návrh s žádostí o připomínkování doslal předseda ČSAKI,doc. Petrů, až 10. 10. Členové výboru SLI nenašli zatím v pasáži týkající se výkonů OS žádné zásadní věci k připomínkování. Vyhlášku je možno připomínkovat do 16. 10. 2013. Členové výboru SLI byli vyzváni, aby návrh vyhlášky znovu pečlivě prošli a zaslali Doc. Andrýsovi své případné dodatečné připomínky do 14. 10.

04.10.13     Při kontrole nového Seznamu výkonů byly zjištěny chyby ve dvou výkonech typizace HLA metodami molekulární biologie. Chyby jsou v materiálovém paušálu a ve sdílení těchto výkonů. Připomínky s korekcemi byly již zaslány na MZd ČR. Z důvodů nové legislativy bylo připomínkováno také omezení frekvencí. Připomínky odeslal na MZ ČR doc. Andrýs za výbor SLI a zároveň tytéž připomínky zaslala na MZ ČR také skupina zastupující HLA laboratoře. O parafování dopisu za ČSAKI na MZ ČR k této problematice bude požádán doc. Petrů.

05.10.13     Doc. Andrýs a Dr. Lochman byli pověřeni výborem SLI, aby na zasedání RAKL dne 14. 10. požádali, aby RAKL iniciovala znovu na MZ ČR zřízení a zahájení činnosti Pracovní skupiny 2 pro Seznam výkonů. Začíná se totiž silně projevovat absence společného posuzování zařazování a sdílení nových výkonů všemi zainteresovanými OS.

06.10.13.    Dr. Lochman s Dr. Andrýsem projednají na zasedání RAKL 14. 10. problematiku sdílených kódů jejichž nositeli výkonů jsou v mateřské i sdílející odbornosti jiné kategorie pracovníků  např. (J2 813, L2 802 u OS 813 a 802).

07.19.13     Příští schůze výboru SLI se uskuteční 6. 11. 2013 ve 14:00 na ÚIM, Karlovo nám. 32

Zapsal: Dr. Lochman