Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 9. 4. 2008

Přítomni (bez titulů): Král, Marečková, Andrýs, Lochman

Omluveni: Vlčková, Skokanová, Kopecký

Host: Drahošová

Kontrola zápisu z poslední schůze

05.11.08 splněno, schválená verze postoje OS k tzv. in-house metodám je vyvěšena na webových stránkách SLI a byla zaslána Radě

01.01.08 splněno. Na základě revize kalkulačních listů, které provedl dr.Andrýs a dr. Honzová, byly zjištěny v některých z nich historicky přežilé a dnes již neakceptovatelné a nedodržitelné definice, které je nutno aktualizovat a upřesnit. Seznam těchto výkonů a příslušné úpravy navrhne dr. Andrýs, budou přílohou tohoto zápisu a budou předloženy PS2.

10.01.08 splněno. Dr. Král zaslal výboru témata dnů Laboratorní imunologie pro rok 2008 v rámci doškolování IPVZ –(sp.IgE)

02.03.08 splněno. Výbor SLI zaslal postoj SLI k In house metodám Radě pro akreditaci a je vyvěšen na webových stránkách SLI.

05.03.08 trvá. Databáze členů SLI, příprava nových voleb – probíhá aktualizace databáze -dr. Lochman, dr. Marečková

06.03.08 trvá. Sjezd ČSAKI 2008 – doc. Petrů podpořil myšlenku přednáškového odpoledne SLI před začátkem sjezdu – program– dr. Marečková, bude spojeno s vanou hromadou SLI

07.03.08 splněno, prolink webových stránek SLI na webové stránky ČSAKI je realizován

09.03.08 NASKL – Výbor SLI s připomínkami schválil dopis prof. Jaborovi vypracovaný dr. Lochmanem a připomínky dr. Lochmana k materiálům zaslaným prof. Jaborem „Stanovisko Rady pro akreditaci ČLS JEP k postavení a roli NASKL ČLS JEP a Statut Rady pro akreditaci ČLS JEP“

01.04.08 Dr. Lochman provede a předloží výboru revizi dokumentu Postup pro validaci/verifikaci metody vypracovanou dr. Andrýsem a připomínkovanouing.. Holubkovou. a vyjádření k tzv smluvním a spolupracujícím laboratořím.

02.04.08 Z kalkulačních listů předložených na poslední PS2 budou vybrány pro příští jednání s pojišťovnou pouze nové výkony (tryptáza a tau) a zrušení CRP ELISA. Ostatní budou projednányjako bloky (blok komplement a blok fosfolipidy). Dr. Lochman prověří navrhovaná omezení frekvencí k jednotlivým položkám komplementu a pokud budou alespoň trochu akceptovatelné, bude předloženo k jednání i celkové nové řešení komplementu.

03.04.08 Dr. Andrýs opraví na webu bod 03.01.08 zápisu (změna kandidátů pro NASKL za ČIA)

04.04.08 Dr. Drahošová informovala o stavu zpracování materiálu v laboratorní diagnostice v reprodukční imunologii. Materiál bude pracovní skupinou dopracován podle došlých připomínek.

05.04.08 Dr. Lochman informoval o úpravě materiálu Doporučení pro diagnostiku autoprotilátek u DM 1T vyplynuvších z vyjádření výboru ČDS.

06.04.08 Příští zasedání výboru se koná 26.5.2008 v Pardubicích, hotel Polabiny, od 12,00 hod.

 

Zapsal: dr. Lochman