Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 9. 9. 2009

Přítomni (bez titulů): Marečková, Lochman, Andrýs, Král, Skokanová, Stříž, Lehovcová, Janatková

Kontrola zápisu z poslední schůze:

02.03.09 trvá. Prof. Palička zatím nezjistil na MZd oficiální aktuální seznam Sdílených kódů.

05.04.09 trvá. Dr. Skokanová a Dr. Vlčková připraví doporučení pro posuzovatele ČIA a NASKL, jak postupovat při výběru metod předkládaných k akreditaci spadajících pod garanci odbornosti imunologie a infekční sérologie..

07.04.09 splněno. Dr. Král rozeslal dopis VZP ze dne 18.3.2009 týkající se vykazování kódu 91487 všem ředitelům ZP.

01.05.09 trvá. Dr. Andrýs a Dr. Král zaktualizují a připraví pro ZP návrhy kalkulačních listů pro vybrané výkony a dohodnou termín jejich předložení na MZd (viz 01.10.08 a 02.10.08)

04.05.09 splněno. Dr. Lochman navrhl na zasedání RAKL 29.6., zda by nebylo možné uvažovat o systémovém zajištění vyšetřování vzácných analytů (výběr laboratoří OS, svozová služba, viz 01.04.09). Zatím žádná odezva.

02.06.09 splněno – viz 02.06.09. Dr. Lochman informoval o požadavku Dr. Kocny, aby SLI navrhla způsob zajištění laboratorního screeningu celiakií. K rozhodnutí je zapotřebí znát navrhnutý způsob, jakým by měla být celá studie organizována. Dr. Lochman vyzve Dr. Kocnu, aby SLI poskytl příslušné podklady.

01.09.09 Připomínky k dokumentu Postup pro validaci/verifikaci metody: Dr. Lochman zanese připomínky výboru SLI do dokumentu a zašle do pondělí 14.9. mailově ke kontrole členům výboru SLI. Po kontrole, nejpozději v pátek 18.9., zašle tento dokument prof. Paličkovi.

02.09.09 Na základě dopisu, který zaslali doc. Petrů dne 7.8.2009 prof. Frič a doc. Keil, navrhuje výbor SLI vypsat veřejnou soutěž na laboratoře, které budou provádět laboratorní screening celiakie zahrnující vyšetření anti-tTG ve třídě IgA a celkového IgA, pokud budou splňovat tyto podmínky:

1. počet vyšetření anti-tTG min. 500 ročně

2. schopnost vyšetřit koncentrace IgA s citlivostí min. 50 mg/L.

3. účast v EHK organizovaných SEKK a splňovat podmínky úspěšnosti v kontrolních cyklech pro tyto vše zmíněné analyty definované VR SEKK dne 15.4.2009

4. laboratoř má platnou akreditaci ČIA podle normy ISO 15189 nebo 17025 nebo osvědčení o úspěšném absolvování auditu I NASKL zahrnující tyto analyty.

Dr. Marečková a Dr. Král seznámí s tímto návrhem dne 10.9. výbor ČSAKI jako s odpovědí na výše zmíněný dopis prof. Friče a doc. Keila.

03.09.09 Na žádost prof. Zímy rozhodl výbor SLI, že pro OS KB povolí naše OS ke sdílení kód 91355 stanovení CIK metodou PEG-IKEM). O povolení sdílení kódu 91189 (stanovení IgE) proběhne ještě se zástupci KB jednání. Zajistí Dr. Marečková.

04.09.09 Dr. Andrýs vyvěsí výsledky voleb do SLI na webové stránky SLI

05.09.09 Doc. Petrů se obrátil na výbor SLI s problematikou povinné dvouleté praxe lékaře po atestaci v oboru 207 v laboratoři, pokud chce vykonávat garanta v oboru 813. Výbor SLI na této podmínce trvá a nadefinuje náplň této dvouleté praxe. Zodpovídá Dr. Král a doc. Stříž.

06.09.09 Výbor SLI konstatoval, že zatím neobdržel žádost na potvrzení mandátu svých zástupců v RAKL. Proto se nebude touto záležitostí zabývat. Tak bude informovat prof. Paličku Dr. Lochman na příštím zasedání RAKL, které se uskuteční 5.10., pokud tuto žádost neobdrží do příštího zasedání výboru SLI, tj. 23.9.2009.

07.09.09 Dr. Král konstatoval, že formulace bodu 4 a 5 zápisu ze 31. zasedání RAKL je nejasný. Z těchto bodu by mělo jasně vyplynout, že audit I je pro laboratoře, pokud nemají akreditaci ČIA, pro uznání kvality poskytovaných služeb nezbytný, ale také dostačující. Tento audit je potřeba v pravidelných (dvouletých?) intervalech opakovat, přičemž OS mohou měnit postupně jeho nároky včetně nepodkročitelných minim nebo může laboratoř zvyšovat svou kvalitu absolvováním auditu II NASKL nebo akreditací ČIA podle normy ISO 15189.

08.09.09 Dr. Lochman vznese na příštím zasedání RAKL požadavek výboru SLI revidovat možnost zařazování VŠ v katalogu prací (maximální zařazení zatím max. tř. 13).

09.09.09 Dr. Král informoval o výzvě s.r.o. Sanglab na výběrové řízení na spolupracující laboratoře, která neodpovídá ISO 15189.

10.09.09 Příští schůze výboru SLI se bude konat na Karlově nám. 32, ve středu 23.9. ve 12:00

Zapsal: dr. Lochman