Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 9.9.2015

Přítomni (bez titulů): Král, Andrýs, Hinďoš, Šipka, Stříž
Omluveni:                 Průcha, Lochmanová

Jednání výboru:

Kontrola zápisu z poslední schůze:

02.04.14 Trvá. Na základě získaných informací ad. bod 07.01.14 a 01.06.14  budou revidována stávající doporučení SLI ČSAKI. Revize  dokumentů pro Validaci a verifikaci- zajistí Vincíková a Kutějová,  doporučení pro akreditaci, zápis ze setkání posuzovatelů- Šipka

5.1.2015 Trvá. Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA). Je třeba zjistit stanovisko výboru ČSAKI k tomuto typu protilátek. Na příštím jednání výboru ČSAKI zjistí Král.

3.4.2015 Splněno. V návaznosti na 4.2.2015 doc. Andrýs žádal o rychlé jednání v případě nutnosti dodatečných změn. ing. Hinďoš byl pověřen vypracováním RL pro  AMH do kultivovaného sazebníku. Kalkulační list pro AMH rozeslán k vyjádření ostatním členům výboru.

4.4.2015 Splněno. Mgr. Špika připraví návrh dopisu pro ředitelku Odboru zdravotního dohledu MZČR, Mgr Lenku Bohuslavovou se žádostí o zařazení zástupce odbornosti 813 do skupiny projednávající změny vyhlášky 99/2012 Sb („personální vyhlášky“). Případná odpověď se očekává.

1.8.2015 Splněno. Výbor projednal připomínky, které budou odeslány Ing. Cetelové na MZ ČR v rámci připomínkování vyhlášky 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV s bodovými hodnotami. (příloha k zápisu)

Zápis z jednání:

1.9.2015 V návaznosti na bod 2.8.2015 byl diskutován další postup pro jednání v rámci stálé Pracovní skupiny při MZ ČR. K upřesnění dojde na výboru SLI následujícím po jednání PS MZ ČR dne 24.9.2015.

2.9.2015 Dr. Král a doc. Andrýs informovali výbor ohledně vypořádání připomínky k SZV ze strany odbornosti 816
Odeslané stanovisko je přílohou zápisu.

3.9.2015 Projednány problémy související s vykazováním výkonu 91197 (stanovení cytokinu ELISA) – navzdory neomezené frekvenci uvedené ve SZV je ze strany pojišťoven omezení používáno (nejednotně) .
Dr. Král sestaví a odešle náměstkovi VZP dopis s dotazem na vyjasnění problému.

4.9.2015 Projednaný dopis Dr. Jindry z Hematologicko-onkologického oddělení FN v Plzni ohledně sdílení kódu 91475 (Interpretace souboru imunologických laboratorních vyšetření).
Odpověď sestaví prof. Stříž.

5.9.2015 Projednána žádost laboratoře Immunia ze dne 19.8.2015 týkající se problematiky nasmlouvání výkonů 91235 a 91237 u VZP.
Odpověď sestaví a odešle doc. Andrýs.

6.9.2015 Výbor SLI vzal na vědomí odstoupení Dr. Krále z pozice supervizora Cyklu Celkové IgE (SEKK).
Prodiskutována problematika samostatnosti nového kontrolního cyklu ASLO nebo jeho implementace do stávajícího cyklu RF. Zařazení do cyklu RF není problematické

7.9.2015 doc. Andrýs informoval výbor o probíhající akci „DRG restart“, probíhající ve FN Hradec Králové z iniciativy Asociace nemocnic.

Zapsáno dne 9.9.2015

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

Zapsal: Hinďoš